HR | EN

logo
header pozadina-min

Objava rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata

Objava rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata

24.3.2022

Nastavno na Vaš upit vezan uz obradu osobnih podataka o Vašim zaposlenicima/potencijalnim zaposlenicima, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi:

Prvenstveno ističemo da je za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja iz članka 6. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka kojim je propisano da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade, tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade.

U odnosu na prvo i drugo pitanje, napominjemo kako nisu razvidne svrhe razmjene podataka kao niti opseg razmjene, stoga nije moguće pružiti konkretan odgovor.

U svakom slučaju, dostava podataka od strane jednog voditelja obrade (građa Đakovo) drugom voditelju obrade (knjigovodstvenom servisu/fizičkoj osobi) je zakonita jedino ako je ispunjen jedan od uvjeta iz članka 6. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.

U odnosu na treće pitanje, napominjemo kako sukladno članku 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) jedinice lokalne samouprave su općine i gradovi, a jedinice područne (regionalne) samouprave su županije.

Sukladno članku 56. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pravne, stručne i ostale poslove u tijelima jedinica lokalne i jedinica područne (regionalne) samouprave obavljaju službenici i namještenici.

Sukladno članku 45. stavku 1. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19) slobodna radna mjesta u državnim tijelima popunjavaju se putem javnog natječaja, internog oglasa, napredovanja, premještaja ili rasporeda državnog službenika u skladu s ovim Zakonom.

Sukladno članku 4. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/2017) određeno je da javni natječaj mora sadržavati između ostalog i naznaku da se rješenje o prijmu u državnu službu izabranog kandidata dostavlja javnom objavom na web-stranici državnog tijela koje raspisuje natječaj i na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose te da se dostava svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Zaključno, sukladno navedenoj Uredbi Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, objavljuje se rješenje izabranog kandidata na web-stranici državnog tijela koje raspisuje natječaj i na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

 

 

 

 

A

Povezano

Tajnost dopisivanja službenom elektroničkom poštom

Ova Agencija zaprimila je upit gdje se traži mišljenje Agencije vezano za čitanje tuđe elektroničke pošte (povredu tajnosti dopisivanja). Iz predmetnog upita razvidno je da je bivši poslodavac primao i čitao elektroničku poštu koja je stizala na elektroničku adresu...

Nadzor poslovne elektroničke pošte

Nadzor poslovne elektroničke pošte Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) je zaprimila upit o tome je li nekim zakonom konkretno propisano da je video-nadzor dozvoljen na radnom mjestu, odnosno da je zabranjen na mjestima kao što su sanitarni...

X
Skip to content