HR | EN

logo
header pozadina-min

Objavljeno 25.10.2023.

Obrada osobnih podataka donatora prilikom prikupljanja donacija od strane političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika

 

Nastavno na Vaš upit u kojem pitate smiju li se u svrhu prikupljanja donacija od strane saborskih zastupnika prikupljati na obrascima ime, prezime te OIB donatora, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi:

Člankom 6. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka  propisano je da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade ili izvršavanje zadaće od javnog interesa/službene ovlasti voditelja obrade, tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade ili, u pogledu obrade iz stavka 1. točke e), mora biti nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade.

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19, 98/19, 126/21) uređuje način financiranja političkih stranaka, zastupnika izabranih s neovisnih lista i zastupnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači ili udruge nacionalnih manjina, članova predstavničkih tijela jedinica samouprave izabranih s liste grupe birača, neovisnih lista odnosno lista grupe birača i kandidata, referendumskih aktivnosti, stjecanje i trošenje sredstava te nadzor i revizija.

Člankom 4. navedenog Zakona propisano je da političke stranke mogu radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva stjecati prihode od imovine u svojem vlasništvu, članarine odnosno članskog doprinosa, izdavačke djelatnosti, dobrovoljnih priloga (donacija), prodaje propagandnog materijala, organiziranja stranačkih manifestacija te iz drugih zakonom dopuštenih izvora. Prihode iz izvora utvrđenih stavkom 1. ovoga članka, osim prihoda iz članarine odnosno članskog doprinosa i organiziranja stranačkih manifestacija, mogu stjecati i nezavisni zastupnici odnosno nezavisni vijećnici.

Člankom 20. navedenog Zakona propisano je kako su političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni voditi evidenciju o primitku donacija za financiranje redovite godišnje političke aktivnosti te izdavati potvrde o primitku donacija, a političke stranke dužne su voditi i evidenciju o primitku članarina i članskih doprinosa i izdavati potvrde o primitku članarina i članskih doprinosa.

Člankom 21. istog Zakona propisano je kako su političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji su u prvih šest mjeseci tekuće godine primili donacije dužni najkasnije do 15. srpnja tekuće godine dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, izvješće o donacijama koje su, za potporu svoga političkog djelovanja, primili u prvih šest mjeseci tekuće godine (polugodišnje izvješće).

Izvješće o donacijama treba sadržavati specificirane podatke o donatoru (osobno ime odnosno naziv i adresa te osobni identifikacijski broj), datumu uplate donacije odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na potvrdi te o vrsti svake pojedine donacije.

Nadalje, obrazac izvješća iz stavka 1. prethodno navedenog članka i obavijesti iz stavka 3. navedenog članka te način unosa u informacijski sustav za nadzor financiranja, uz prethodnu suglasnost Državnog izbornog povjerenstva, propisuje ministar financija pravilnikom.

Pravilnik o načinu vođenja evidencija, izdavanja potvrda te unosa izvješća o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma u informacijski sustav za nadzor financiranja (NN 71/19) u članku 2. propisuje kako su političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni, sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, voditi evidenciju o primitku donacija za financiranje redovite godišnje političke aktivnosti te izdavati potvrde o primitku donacija.

Sukladno stavku 2. navedenog članka evidenciju o primitku donacija iz stavka 1. političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici vode kronološki na Obrascu: EV-D-RPA koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Stavkom 3. prethodno navedenog članka propisano je da evidencija iz stavka 2. ovoga članka treba sadržavati specificirane podatke o donatoru (ime i prezime odnosno naziv, osobni identifikacijski broj te adresu), datumu uplate donacije odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na potvrdi te o vrsti svake pojedine donacije.

Člankom 4. navedenog Pravilnika propisano je da su političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji su u prvih šest mjeseci tekuće godine primili donacije dužni, sukladno članku 21. stavku 1. Zakona, najkasnije do 15. srpnja tekuće godine dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, izvješće o donacijama koje su, za potporu svoga političkog djelovanja, primili u prvih šest mjeseci tekuće godine (polugodišnje izvješće).

Nadalje, uz godišnji financijski izvještaj, kao njegov sastavni dio, političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici, sukladno članku 52. stavku 3. podstavku 2. Zakona, dužni su priložiti, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, izvješće o donacijama primljenima tijekom godine. Izvješće o donacijama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sastavlja se na Obrascu: IZ-D-RPA koji je sastavni dio ovoga Pravilnika te koji između ostalog navedenog, mora sadržavati ime i prezime/naziv donatora, OIB donatora te adresu donatora.

Slijedom gore navedenih propisa, u navedenom slučaju proizlazi kako za prikupljanje osobnih podataka donatora (ime i prezime, OIB te adresa) postoji pravni temelj sukladno članku 6. stavku 1. točki c) odnosno obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade.

X
Skip to content