HR | EN

logo
header pozadina-min
Obrada osobnih podataka vlasnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG) i obrtnika

Objavljeno: 6.12.2022. 

Slijedom Vašeg upita upućenog Agenciji za zaštitu osobnih podataka vezano za obradu osobnih podataka vlasnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, očitujemo se kako slijedi:

Sukladno članku 4. točki 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“). Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Prema uvodnoj izjavi 26. Opće uredbe o zaštiti podataka, kako bi se odredilo može li se identitet pojedinca utvrditi, trebalo bi uzeti u obzir sva sredstva, poput primjerice selekcije, koja voditelj obrade ili bilo koja druga osoba mogu po svemu sudeći upotrijebiti u svrhu izravnog ili neizravnog utvrđivanja identiteta pojedinca. Kako bi se utvrdilo je li po svemu sudeći izgledno da se upotrebljavaju sredstva za utvrđivanje identiteta pojedinca, trebalo bi uzeti u obzir sve objektivne čimbenike, kao što su troškovi i vrijeme potrebno za utvrđivanje identiteta, uzimajući u obzir i tehnologiju dostupnu u vrijeme obrade i tehnološki razvoj.

Opća uredba o zaštiti podataka u svojoj uvodnoj izjavi 14. navodi da se ovom Uredbom ne obuhvaća obrada osobnih podataka koji se tiču pravnih osoba, a osobito poduzetnika koji su ustanovljeni kao pravne osobe, uključujući ime i oblik pravne osobe i kontaktne podatke pravne osobe.

Iz navedene uvodne izjave je razvidno da se Opća uredba o zaštiti podataka ne primjenjuje na podatke pravnih osoba, a osobito poduzetnika koji su ustanovljeni kao pravne osobe.

Navedena izjava se ne odnosi na obrtnike, nositelje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, samostalna zanimanja i fizičke osobe koje imaju položaj poduzetnika).

Naime, kako ni obrt ni OPG nema pravnu osobnost (nisu pravne osobe), već su to samo organizacijski oblici odnosno načini obavljanja dopuštene gospodarske odnosno poljoprivredne djelatnosti od strane fizičke (kod obrta, iznimno, i pravne) osobe – obrtnika/ nositelja OPG-a, proizlazi da su osobni podaci obrtnika/ nositelja OPG-a zaštićeni Općom uredbom o zaštiti podataka, bez obzira što su isti osobni podaci istovremeno i poslovni identifikatori obrta/ OPG-a.

Ista odredba pojašnjava da ime (naziv) i oblik pravne osobe te kontakt podaci iste nisu obuhvaćeni Općom uredbom o zaštiti podataka.

Također, iz ustaljene sudske prakse Suda Europske unije proizlazi da okolnost da se informacije koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi nalaze u kontekstu profesionalne aktivnosti nije takve naravi da bi joj oduzela svojstvo osobnih podataka (vidjeti presudu C-615/13 P, t. 30. i C-398/15, t. 34.).

Sukladno navedenome, ističemo da je za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja iz članka 6. Opće uredbe kojim je propisano da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Točka (f) se ne odnosi na obradu koju provode tijela javne vlasti pri izvršavanju svojih zadaća.

 Ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade ili izvršavanje zadaće od javnog interesa/službene ovlasti voditelja obrade, tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade ili, u pogledu obrade iz stavka 1. točke e), mora biti nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade.

Sukladno gore navedenome, ovim putem ukazujemo na Zakon o obrtu (NN 143/13, 127/19 i 41/20) koji člankom 15. propisuje da se obrt upisuje u Obrtni registar na temelju rješenja koje izdaje nadležno upravno tijelo te da je obrtni registar javan.

Člankom 91. stavkom 1. navedenog Zakona propisano je da upravni nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provodi ministarstvo nadležno za obrt odnosno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Nadalje, Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra (NN 58/09 i 143/13) u članku 28. propisuje da je pristup podacima Obrtnog registra koji su dostupni putem interneta javan i besplatan. Vanjskim je korisnicima posredstvom interneta dopušten uvid u posljednje zabilježeno stanje svakog subjekta upisa u Obrtni registar na datum otisnut na neslužbenom izvatku.

Nastavno na podatke obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ističemo kako je člankom 6. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 29/18 i 32/19) propisano da je nadležno tijelo za provedbu ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede a provedbeno tijelo u provedbi ovoga Zakona je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Člankom 7. stavkom 1. navedenog Zakona propisano je da Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju vodi Upisnik OPG-ova kao javnu službenu evidenciju u elektroničkom obliku koja sadržava vjerodostojne i ažurirane podatke o subjektima upisa, fizičkim osobama u organizacijskom obliku OPG-a za koje je upis u Upisnik OPG-ova propisan ovim Zakonom.

Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN 62/19) u članku 3. stavku 1. propisuje da se za potrebe izvješćivanja javnosti podaci iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika objavljuju javno, osim OIB-a nositelja OPG-a i osobnih podataka članova OPG-a.

Nadalje, u stavku 4. članka 3. navedenog Pravilnika propisano je da informacije i podatke ili dio informacija i podataka nadležna tijela mogu ustupiti i drugim tijelima državne i javne uprave ili trećim tijelima uz prethodnu suglasnost Ministarstva kao vlasnika podataka i informacija, ako Ministarstvo utvrdi postojanje valjane osnove i svrhe razmjene informacija.

Dakle, s aspekta  propisa o zaštiti osobnih podataka, navodimo da svaki primatelj podataka, u ovom slučaju Hrvatska zajednica općina, mora imati pravni temelj i zakonitu svrhu za traženje osobnih podataka, a isto tako svaki voditelj obrade mora imati pravni temelj za davanje osobnih podataka primatelju. Međutim, smatramo da u konkretnom slučaju Zagrebačka županija nije voditelj obrade osobnih podataka obrtnika odnosno obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava već da je za tražene podatke prvenstveno inicijalni voditelj obrade osobnih podataka Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja odnosno Ministarstvo poljoprivrede.

Stoga bi upravo nadležni voditelji obrade bili ovlašteni, ukoliko postoji najmanje jedan od pravnih temelja iz članka 6. stavka 1. Opće uredbe, za eventualno davanje na korištenje osobnih podataka obrtnika odnosno obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kako bi ista obrada bila zakonita.

Obrada osobnih podataka pravnih osoba

Objavljeno: 2.5.2019. 

Opća uredba o zaštiti podataka u svojoj uvodnoj izjavi 14. navodi da bi se zaštita koja se pruža ovom Uredbom u vezi s obradom osobnih podataka trebala odnositi na pojedince bez obzira na njihovu nacionalnost ili boravište. Ovom se Uredbom ne obuhvaća obrada osobnih podataka koji se tiču pravnih osoba, a osobito poduzetnika koji su ustanovljeni kao pravne osobe, uključujući ime i oblik pravne osobe i kontaktne podatke pravne osobe.

Iz druge rečenice navedene odredbe razvidno je da se Opća uredba o zaštiti podataka ne odnosi na podatke pravnih osoba, a osobito poduzetnika koji su ustanovljeni kao pravne osobe (dakle, ovo ne obuhvaća obrtnike, samostalna zanimanja i fizičke osobe koje imaju položaj poduzetnika).

Opća uredba o zaštiti podataka pojašnjava da ime (naziv) i oblik pravne osobe te kontakt podaci iste nisu obuhvaćeni Općom uredbom o zaštiti podataka. Uzimajući za primjer trgovačko društvo XY d.o.o., ime (naziv) koji nije zaštićen Uredbom je XY dok je pravni oblik društvo s ograničenom odgovornošću, a kontakt podaci su adresa sjedišta, telefon, generička adresa e-pošte, faks, itd.

S druge strane, svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu, bilo da djeluje u okviru svojih poslovnih aktivnosti ili ne, je osobni podatak koji je zaštićen Općom uredbom o zaštiti podataka, pa su u tom smislu podaci direktora, fizičkih osoba koje preuzimaju ili predaju robu, fizičkih osoba koje sastavljaju ili dostavljaju narudžbenice i drugih osoba zaštićeni navedenim propisom.

S tim u vezi također navodimo da prema praksi Suda EU-a (vidjeti predmete C-615/13P i C-398/15), okolnost da se informacija (osobni podaci) nalazi u kontekstu profesionalne aktivnosti nije takve naravi da bi joj oduzela svojstvo skupa osobnih podataka, a iz predmeta C-398/15 (Manni; t. 34. i naredne) je razvidno da to što se određeni osobni podaci obrađuju u okviru aktivnosti trgovačkih društava, ne ograničava opseg primjene propisa o zaštiti osobnih podataka.

 

Obrada osobnih podataka obrađenih u poslovne svrhe

Objavljeno: 2.5.2019. 

Agencija je 14. srpnja zaprimila upit kojim je traženo tumačenje područja primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, posebno u vezi uvodne izjave 14 navedene Uredbe. Konkretnije pitalo se da li se navedena Uredba primjenjuje na trgovačko društvo koje ne posluje na maloprodajnoj razini, niti nudi ili prodaje robu ili usluge fizičkim osobama, nego se bavi isključivo veleprodajom pravnim osobama odnosno poslovnim subjektima, pri čemu vodi komunikaciju s tim pravnim osobama putem elektroničke pošte, uključujući zaprimanje narudžbi i dostavu računa.

Opća uredba o zaštiti podataka u svojoj uvodnoj izjavi 14. navodi da zaštita koja se pruža ovom Uredbom u vezi s obradom osobnih podataka trebala bi se odnositi na pojedince bez obzira na njihovu nacionalnost ili boravište. Ovom se Uredbom ne obuhvaća obrada osobnih podataka koji se tiču pravnih osoba, a osobito poduzetnika koji su ustanovljeni kao pravne osobe, uključujući ime i oblik pravne osobe i kontaktne podatke pravne osobe.

Iz druge rečenice navedene odredbe razvidno je da se Opća uredba o zaštiti podataka ne odnosi na podatke pravnih osoba, a osobito poduzetnika koji su ustanovljeni kao pravne osobe (dakle ovo se ne odnosi obrtnike, samostalna zanimanja i fizičke osobe koje imaju položaj poduzetnika). Ista odredba pojašnjava da ime (naziv) i oblik pravne osobe te kontakt podaci iste nisu obuhvaćeni Općom uredbom o zaštiti podataka. Uzimajući za primjer trgovačko društvo XY d.o.o., ime (naziv) koji nije zaštićen Uredbom je XY dok je pravni oblik društvo s ograničenom odgovornošću, a kontakt podaci su adresa sjedišta, telefon, generička adresa e-pošte, faks, itd. S druge strane, svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu, bilo da djeluje u okviru svojih poslovnih aktivnosti ili ne, je osobni podatak koji je zaštićen Općom uredbom o zaštiti podataka, pa su u tom smislu podaci direktora, fizičkih osoba koje preuzimaju ili predaju robu, fizičkih osoba koje sastavljaju ili dostavljaju narudžbenice i drugih osoba zaštićeni navedenim propisom.

S tim u vezi također navodimo da prema praksi Suda EU-a (vidjeti predmete C-615/13P i C-398/15), okolnost da se informacija (osobni podaci) nalazi u kontekstu profesionalne aktivnosti nije takve naravi da bi joj oduzela svojstvo skupa osobnih podataka, a iz predmeta C-398/15 (Manni; t. 34. i naredne) je razvidno da to što se određeni osobni podaci obrađuju u okviru aktivnosti trgovačkih društava, ne ograničava opseg primjene propisa o zaštiti osobnih podataka.

Također ističemo da se Opća uredba o zaštiti podataka primjenjuje i na podatke zaposlenika i tražitelja posla, na osobne podatke prikupljene sustavom video ili audio nadzora (npr. snimanjem telefonskih razgovora), te na druge osobne podatke pri čemu nije odlučujuća činjenica nudite li proizvode ili usluge izravno potrošačima ili ne.

X
Skip to content