HR | EN

logo
header pozadina-min

Obrada osobnih podataka u registru ovlaštenih zastupnika u osiguranju i brokera u osiguranju

Objavljeno 4.1.2024.

Nastavno na upit u vezi obrade osobnih podataka, između ostalog i osobnog identifikacijskog broja, ovlaštenih zastupnika u osiguranju te brokera u osiguranju i reosiguranju u registru koji se vodi kod Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi:

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, u cijelosti je obvezujuća i izravno primjenjiva u području zaštite osobnih podataka od 25. svibnja 2018. godine, a odgovornost za praćenje primjene i provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka na području Republike Hrvatske je u nadležnosti Agencije za zaštitu podataka.

Ističemo kako je prilikom svake obrade osobnih podataka potrebno voditi računa o načelima obrade osobnih podataka, a za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja.

Načela obrade osobnih podataka

Sukladno odredbi članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka, osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika (načelo zakonitosti, poštenosti i transparentnosti); prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (načelo ograničavanja svrhe); primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju (načelo smanjenja količine podataka); točni i prema potrebi ažurni (načelo točnosti); čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju (načelo ograničenja pohrane); i obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera (načelo cjelovitosti i povjerljivosti).

Opća uredba o zaštiti podataka izričito propisuje i načelo odgovornosti, tj. propisuje da će voditelj obrade biti odgovoran i morati moći dokazati poštivanje načela koja se odnose na obradu osobnih podataka iz odredbe članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka („načelo odgovornosti“).

Više informacija o načelima obrade osobnih podataka možete pronaći u brošuri koja je dostupna na poveznici internet stranice https://arc-rec-project.eu/wp-content/uploads/2021/03/Kratki-vodic-za-nacela-zastite-podataka.pdf

Pravni temelj za obradu osobnih podataka

Za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja iz odredbe članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka kojim je propisano da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Točka (f) prvog podstavka ne odnosi se na obradu koju provide tijela javne vlasti pri izvršavanju svojih zadaća.

Ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade, tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade.

Više informacija o pravnim temeljima za obradu osobnih podataka možete pronaći u brošuri koja je dostupna na poveznici internet stranice https://arc-rec-project.eu/wp-content/uploads/2022/07/ARC-Smjernice-o-pravnim-osnovama.pdf

Sukladno odredbi članka 410. stavka 1. Zakona o osiguranju (NN 30/15, 112/18, 63/20, 133/20, 151/22; dalje u tekstu: Zakon) Agencija (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga; dalje u tekstu: Agencija) vodi registar pravnih i fizičkih osoba koje u skladu s odredbama ovoga Zakona imaju pravo na području Republike Hrvatske obavljati poslove distribucije osiguranja i distribucije reosiguranja.

Sukladno odredbi članka 410. stavka 2. Zakona, posrednici i sporedni posrednici u osiguranju upisuju se u registar Agencije pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i ovlašteni su obavljati poslove distribucije osiguranja odnosno distribucije reosiguranja dok su upisani u registar Agencije.

Sukladno odredbi članka 410. stavka 3. Zakona registar iz stavka 1. ovoga članka je javan, Agencija ga vodi na svojoj internetskoj stranici, a uspostavljen je kao jedinstveno informativno mjesto koje omogućuje brzi i jednostavan javni pristup informacijama iz registra, koje se prikupljaju elektroničkim putem i ažuriraju te sadrži identifikacijske podatke nadležnih tijela matične države članice.

Sukladno odredbi članka 410. stavka 7. Zakona, društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje i njihovi zaposlenici ne upisuju se u registar Agencije iz ove glave Zakona (Glava XXIII. – Distribucija osiguranja).

Sukladno odredbi članka 410. stavka 8. Zakona, posrednik i sporedni posrednik nisu obvezni upisati podatke u registar o svim svojim zaposlenicima uključenim u poslovima distribucije osiguranja ili reosiguranja već samo o onim koji su izravno odgovorni za distribuciju osiguranja ili distribuciju reosiguranja.

Sukladno odredbi članka 411. stavka 1. toč. 1. i 4. Agencija vodi, između ostalog, registar zastupnika u osiguranju i brokera u osiguranju i/ili u reosiguranju.

Sukladno odredbi članka 411. stavka 2. Zakona, registar osoba iz stavka 1. ovoga članka sadržava za svaku pojedinu osobu iz stavka 1. ovoga članka sljedeće:

  1. registarski broj
  2. ime i prezime/naziv
  3. osobni identifikacijski broj (OIB)
  4. adresu/sjedište/glavno sjedište/glavno mjesto poslovanja
  5. kategoriju posrednika ili sporednog posrednika u osiguranju
  6. podatke o odgovornim osobama u upravi distributera osiguranja ili reosiguranja ili koje su odgovorne za distribuciju osiguranja ili distribuciju reosiguranja
  7. vrstu osiguranja ili reosiguranja koju distribuira
  8. datumu upisa u registar
  9. naziv društva za osiguranje ili reosiguranje koje zastupa
  10. državu članicu ili države članice u kojoj namjerava poslovati ili posluje na temelju slobode pružanja usluga ili slobode poslovnog nastana.

Slijedom naprijed navedenog, pravni temelj za obradu osobnih podataka između ostalog i osobnog identifikacijskog broja, ovlaštenih zastupnika u osiguranju te brokera u osiguranju i reosiguranju u registru koji se vodi kod Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, mogao bi se pronaći u odredbi članka 6. stavka 1. toč. c.) Opće uredbe o zaštiti podataka, budući je obvezni sadržaj registra, kao i podataka u istom propisan Zakonom, sve pod uvjetima navedenim u ovom mišljenju.

X
Skip to content