HR | EN

logo
header pozadina-min

Obrada osobnih podataka u svrhu naplate HRT pristojbe

Objavljeno: 12.1.2021.

Agencija za zaštitu osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Agencija) zaprimila je Vašu predstavku vezanu uz dostavu obavijesti o pokretanju prekršajnog postupka, opomenu za neplaćanje HRT pristojbe. Nastavno na navedeno, s aspekta propisa o zaštiti osobnih podataka, dajemo sljedeći načelan odgovor:

Ističemo kako se od 25. svibnja 2018., u svim državama članicama Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj na području zaštite osobnih podataka, izravno primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119.

Navedena Opća uredba o zaštiti podataka u članku 4. stavak 1. točka 1. propisuje da su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Sukladno članku 5. Opće uredbe o zaštiti podataka, osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika, prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe, primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koju se obrađuju, točni i prema potrebi ažurni.

Obrada osobnih podataka je zakonita ako je ispunjen jedan od uvjeta propisanih člankom 6. Opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega: ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Dakle, člankom 6. Opće uredbe o zaštiti podataka utvrđeni su uvjeti zakonite i poštene  obrade osobnih podataka te je opisano šest zakonitih osnova na koje se voditelj obrade može pozvati. Primjena jedne od tih šest osnova mora biti uspostavljena prije aktivnosti obrade u odnosu na posebnu svrhu, što znači da je privola samo jedna od pravnih osnova za zakonitu obradu te ista nije potrebna ako voditelj obrade obrađuje osobne podatke na nekoj drugoj pravnoj osnovi iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Vezano uz navedeno, ukazujemo kako u konkretnom slučaju privola kao pravna osnova za prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka nije primjenjiva.

Također, Agencija je neovisno nadzorno tijelo koje je odgovorno za praćenje primjene Opće uredbe o zaštiti podataka kako bi se zaštitila temeljna prava i slobode pojedinaca u pogledu obrade te je nadležna za obavljanje zadaća koje su joj povjerene i izvršavanja ovlasti koje su joj dodijeljene u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (članak 55., 57. i 58. Opće uredbe o zaštiti podataka).

U konkretnom slučaju u primjeni je poseban zakon, Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“, broj: 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17 i 94/18) koji u članku 34. stavak 1. propisuje da je svatko tko ima u vlasništvu ili posjedu radijski i televizijski prijamnik odnosno drugi uređaj za prijam radijskog ili audiovizualnog programa na području Republike Hrvatske koje je pokriveno prijenosnim signalom dužan HRT-u plaćati mjesečnu pristojbu utvrđenu predmetnim Zakonom. Stavkom 5. istog  članka propisano je da osoba koja ima u vlasništvu ili posjedu prijamnik, a nije član kućanstva koje plaća mjesečnu pristojbu u skladu s predmetnim Zakonom, obvezna je HRT-u prijaviti prijamnik najkasnije u roku od 30 dana od dana nabave prijamnika ili registracije motornog vozila s ugrađenim prijamnikom, a promjenu adrese, mjesta stanovanja ili sjedišta najkasnije u roku od 15 dana od dana promjene. Stavak 7. istog članka propisuje da HRT vodi evidenciju obveznika mjesečne pristojbe u Republici Hrvatskoj.

Osoba iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona ne plaća mjesečnu pristojbu ako prijamnik odjavi. Način odjave prijamnika i kontrole plaćanja mjesečne pristojbe utvrđuje HRT svojom odlukom (članak 36. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji).

Na temelju predmetnog Zakona, HRT je donio Odluku o načinu kontrole plaćanja mjesečne pristojbe, broj: 36-705/2019-50801 kojom je u članku 2.8. propisano da HRT ima pravo protiv obveznika plaćanja mjesečne pristojbe koji niti nakon provedenog postupka kontrole nisu prijavili nabavu prijamnika, nabavu motornog vozila s ugrađenim prijamnikom te obveznika koji posjeduje prijamnik za koji je odjavio obvezu plaćanja mjesečne pristojbe, podnijeti optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu zbog počinjenja prekršaja propisanog odredbama Zakona o HRT- u.

HRT ima pravo, u skladu s člankom 5. predmetne Odluke, prikupljati podatke obveznika plaćanja pristojbe na način da oni nisu dobiveni od obveznika. HRT će po takvoj prijavi dostaviti obvezniku informaciju o obradi njegovih podataka u razumnom roku u skladu s postupcima komunikacije s obveznikom (članak 2.10. Odluke o načinu kontrole plaćanja mjesečne pristojbe).

HRT je ovlašten kontrolu plaćanja i naplatu mjesečne pristojbe obavljati neposredno putem vlastitih službi za kontrolu i naplatu te ovlaštenih osoba, izvršitelja obrade s kojima je HRT zaključio odgovarajuće ugovore. Prikupljanje mjesečne pristojbe HRT obavlja putem financijskih institucija i institucija kartičnog poslovanja, kao i na drugi prikladan način (članak 3.3. Odluke o načinu kontrole plaćanja mjesečne pristojbe).

Ovlaštena osoba HRT-a ovlaštena je utvrđivati vlasništvo odnosno posjedovanje prijamnika koji nije prijavljen te vlasništvo i/ili posjedovanje prijamnika za koji je obveznik odjavio obvezu plaćanja mjesečne pristojbe. Ovlaštena osoba HRT-a navedeno vrši na osnovi dokaza o nabavi Prijamnika ili na osnovi drugih dokaza kojim se može utvrditi vremensko razdoblje vlasništva, odnosno posjedovanja prijamnika za koji je odjavljena obveza plaćanja mjesečne pristojbe te je ovlaštena na osnovi takvih dokaza izvršiti prijavu i naplatu obveze plaćanja mjesečne pristojbe za vremensko razdoblje u kojem se nije plaćala mjesečna pristojba, najviše do godinu dana unatrag, a zaključno s mjesecom u kojem je izvršena kontrola (članak 5.4. Odluke o načinu kontrole plaćanja mjesečne pristojbe).

Slijedom svega navedenog, navodimo kako ova Agencija nije nadležna za utvrđivanje zakonitosti prilikom provođenja postupka kontrole plaćanja mjesečne pristojbe te jeste li u konkretnom slučaju obveznik plaćanja mjesečne pristojbe ili ne. Isto tako, u slučaju kada se radi o posebnim postupcima koji se pokreću/vode pred drugim nadležnim tijelima, navodimo kako preispitivanje odluka donesenih u takvim posebnim postupcima (primjerice sudskim postupcima) nije u djelokrugu ove Agencije.

 

 

A

Povezano

X
Skip to content