OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme – Viši stručni savjetnik

Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/2015, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19, 141/22) ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka raspisuje

 

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 

SEKTOR ZA NADZOR, ISTRAGE I ZAŠTITU PRAVA ISPITANIKA

Služba za zaštitu i promicanje prava ispitanika

Viši stručni savjetnik u Agenciji za zaštitu osobnih podataka – 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice – do povratka službenice s bolovanja, radno mjesto (29)

 

Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke; najmanje 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; položen državni ispit odgovarajuće razine; znanje engleskog jezika; znanje rada na računalu

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno odredbama članka 56. Zakona o državnim službenicima. Kandidati koji imaju položen pravosudni ispit nisu u obvezi polagati državni ispit.

U Obrascu prijave na oglas, koji se može naći na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka (https://azop.hr/), potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te adresu elektroničke pošte) ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na oglas potrebno je vlastoručno potpisati. Obrazac prijave

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
  3. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, odnosno poslovima u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio);
  4. presliku diplome
  5. presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu odgovarajuće razine, odnosno državnom stručnom ispitu (za kandidate koji imaju položen državni stručni ispit).

Ukoliko je osoba mijenjala prezime, a dostavlja dokumentaciju sa starim prezimenom, potrebno je dostaviti dokaz o promjeni prezimena.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske – https://mpu.gov.hr/, neposredno ili poštom na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka (prijava na oglas), Selska cesta 136, 10000 Zagreb.

 

Ovaj oglas bit će objavljen na web stranicama: Agencije za zaštitu osobnih podataka – https://azop.hr/, Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske – https://mpu.gov.hr/ i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – https://burzarada.hzz.hr/.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas.

Kandidat/kinja koji se u prijavi na oglas poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21), i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13,152/14 , 39/18 i 32/20), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92,27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih poziva na razgovor (intervju).

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka (https://azop.hr/) najmanje pet dana prije održavanja intervjua.

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći, bit će objavljeni na web-stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka (https://azop.hr/) istodobno s objavom oglasa.

Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/na da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa. Nedostavljanje istih smatrat će se odustankom od prijma u državnu službu.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata javnom objavom na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr/) i mrežnoj stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka (https://azop.hr/).

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se objavljenom istekom osmoga dana od dana objave na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr/).

 

Oglas_RM29_04042023

Obrazac prijave_RM29

Opis poslova i podaci o plaći_RM29

 

 

A

Povezano

Obavijest o održavanju intervjua (radno mjesto 29.)

Obavijest o održavanju intervjua (radno mjesto 29.)

Intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijem u državnu službu na određeno vrijeme (KLASA: 112-03/23-01/02, URBROJ: 567-01/05-23-01), za radno mjesto u Sektoru za nadzor, istrage i zaštitu prava ispitanika, Službi za zaštitu i promicanje...

X
Skip to content