HR | EN

logo
header pozadina-min

Zahtjev pacijenta za ograničenjem pristupa njegovom medicinskom nalazu

Objavljeno: 28.12.2022.

Nastavno na upit koji je Agencija zaprimila od strane bolnice, a koji se odnosi na zahtjev pacijenta da se ograniči pristup njegovom medicinskom nalazu u nastavku iznosi sljedeće:

Uvodno, Agencija želi ukazati da koncept „voditelja obrade“ ima presudnu i ključnu ulogu u primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka jer pojam „voditelja obrade“ određuje tko će biti odgovoran za poštivanje pravila i obveza iz iste prilikom obrade osobnih podataka te kako ispitanici mogu ostvariti svoja prava u praksi. Opća uredba o zaštiti podataka izričito uvodi načelo odgovornosti, tj. propisuju da će voditelj obrade biti odgovoran i morati moći dokazati poštivanje načela koja se odnose na obradu osobnih podataka iz članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka („načelo odgovornosti“).

U načelu, razabiremo da se u konkretnom slučaju obrađuju podaci nastali u okviru provedbe zdravstvene djelatnosti kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku koja se obavlja kao javna služba i koju po stručno-medicinskoj doktrini i uz uporabu medicinske tehnologije obavljaju zdravstveni radnici pri pružanju zdravstvene zaštite u skladu sa posebnim propisima.

S tim u vezi, možemo ukazati da se u načelu na podatke pacijenata primjenjuju odredbe posebnog nacionalnog propisa, konkretno, Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu (NN 14/19).

Navedenim Zakonom se utvrđuju prava, obveze i odgovornosti pravnih i fizičkih osoba zdravstvenog sustava Republike Hrvatske u području upravljanja podacima i informacijama u zdravstvu, definiraju se pojmovi i temeljna načela prikupljanja, korištenja i obrade zdravstvenih podataka i informacija, nadležna tijela, kvaliteta i obrada zdravstvenih podataka, njihova zaštita te inspekcijski i stručni nadzor, radi sveobuhvatnog i djelotvornog korištenja zdravstvenih podataka i informacija u zdravstvenoj zaštiti radi unaprjeđenja i očuvanja zdravlja stanovništva u Republici Hrvatskoj.

Između ostalog, sukladno čl. 18. st. 4. i 5. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu poslovi prikupljanja, upravljanja i obrade zdravstvenih podataka sastavni su dio poslova pravnih i fizičkih osoba koji sudjeluju u zdravstvenoj djelatnosti i drugim povezanim djelatnostima. Postupak obrade zdravstvenih podataka mora osigurati kvalitetu zdravstvenih podataka.

Također, sukladno članku 21. istog Zakona medicinska dokumentacija je dio zdravstvene dokumentacije koji se vodi na svim razinama zdravstvene zaštite u elektroničkom obliku. Medicinska dokumentacija pacijenata nastala u procesima pružanja zdravstvene zaštite pohranjuje se u zdravstvenoj informacijskoj infrastrukturi Republike Hrvatske i razmjenjuje se servisima zdravstvene informacijske infrastrukture. Opseg i sadržaj te način vođenja medicinske dokumentacije pravilnikom propisuje ministar nadležan za zdravstvo.

Dodatno, u kontekstu određenih prava pacijenata, Agencija ukazuje i na posebne odredbe Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08) gdje se u čl. 23. i 24. propisuje pravo pacijenta na pristup medicinskoj dokumentaciji te u čl. 25. pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na zdravstveno stanje pacijenta.

Vezano uz Vaše konkretne navode u dopisu, premda se jasno ne razabire prema kojoj konkretnoj osnovi je pacijent podnio određeni zahtjev kojim želi, kako se navodi, ograničiti pristup svom medicinskom nalazu, u načelu, ako govorimo o odredbama čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka vezanim uz pravo ispitanika na ograničenje obrade, Agencija ukazuje da je primjena navedenog članka „uvjetovana“ ispunjenjem jedne od sljedećih pretpostavki:

(a) ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;

(b) obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;

(c) voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;

(d) ispitanik je uložio prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

Dakle, Agencija u okviru svojih ovlasti i zadaća kao nadzorno tijelo u smislu odredbe članka 51. Opće uredbe o zaštiti podataka, ukazuje da je upravo obveza voditelja obrade da poduzme odgovarajuće mjere kako bi, prvenstveno komunicirao sa ispitanikom i pružio mu sve relevantne informacije odnosno, olakšao ostvarivanje njegovih prava. Također, ukazujemo da sukladno čl. 12. st. 4. Opće uredbe o zaštiti podataka ako voditelj obrade ne postupi po zahtjevu ispitanika, isti bez odgađanja i najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva treba izvijestiti ispitanika o razlozima zbog kojih nije postupio po zaprimljenom zahtjevu i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom tijelu i traženja pravnog lijeka.

A

Povezano

X
Skip to content