HR | EN

logo
header pozadina-min

Postavljanje videonadzora od strane športsko-rekreacijskog centra

Objavljeno: 22.12.2022.

Vezano uz Vaše izravno pitanje odnosno na, kako se razabire, obradu osobnih podataka u slikovnom obliku ili audiovizualnih informacija o svim osobama/slučajnim prolaznicima koje se nađu u prostor koji se snima, a koje osobe je moguće identificirati na temelju fizičkih obilježja i/ili pomoću drugih specifičnih elemenata, Agencija ukazuje da u načelu koncept „voditelja obrade“ ima presudnu i ključnu ulogu u primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka jer pojam „voditelja obrade“ određuje tko će biti odgovoran za poštivanje pravila zaštite podataka i kako ispitanici mogu ostvariti svoja prava u praksi. Naime, Opća uredba o zaštiti podataka izričito uvode načelo odgovornosti, tj. propisuju da će voditelj obrade biti odgovoran i morati moći dokazati poštivanje načela koja se odnose na obradu osobnih podataka iz članka 5. („načelo odgovornosti“). Između ostalog, prije uspostave određene aktivnosti koja uključuje obradu osobnih podataka, svaki voditelj obrade mora pažljivo razmotriti koja bi zakonita osnova odgovarala i bila primjenjiva za predviđenu obradu.

Ističemo da se videonadzor u smislu odredbi članka 25. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) odnosi na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane. Ako drugim zakonom nije drugačije određeno, na obradu osobnih podataka putem sustava videonadzora primjenjuju se odredbe ovoga Zakona.

Nadalje, sukladno članku 26. istog zakona obrada osobnih podataka putem videonadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem videonadzora.

Imajući u vidu da Agencija ne razabire značenje navoda iz Vašeg dopisa prema kojima bi postavili nadzorne kamere na ribnjake nad kojima imate ovlaštenje, ukazujemo da je sukladno čl. 32. Zakona praćenje javnih površina putem videonadzora dozvoljeno samo tijelima javne vlasti, pravnim osobama s javnim ovlastima i pravnim osobama koje obavljaju javnu službu, samo ako je propisano zakonom, ako je nužno za izvršenje poslova i zadaća tijela javne vlasti ili radi zaštite života i zdravlja ljudi te imovine.

Pojedine obveze voditelja obrade koji obrađuje osobne podatke putem videonadzora utvrđene su čl. 27. i 28. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, gdje je propisano da voditelj obrade ili izvršitelj obrade dužan je označiti da je objekt odnosno pojedina prostorija u njemu te vanjska površina objekta pod videonadzorom, a oznaka treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja.

Obavijest treba sadržavati sve relevantne informacije sukladno odredbi članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka, a posebno jednostavnu i lako razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pružaju sljedeće informacije:

– da je prostor pod videonadzorom

– podatke o voditelju obrade

– podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava.

Nadalje, pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem videonadzora ima odgovorna osoba voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade i/ili osoba koju on ovlasti. Osobe iz stavka 1. ovoga članka ne smiju koristiti snimke iz sustava videonadzora suprotno svrsi utvrđenoj u članku 26. stavku 1. ovoga Zakona. Sustav videonadzora mora biti zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba. Voditelj obrade i izvršitelj obrade dužni su uspostaviti automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama videonadzora koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa, kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem videonadzora. Pristup podacima iz stavka 1. ovoga članka imaju nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom utvrđenog djelokruga.

Za sve dodatne i detaljnije informacije upućujemo Vas na Smjernice 3/2019 Europskog odbora za zaštitu podataka o obradi osobnih podataka putem videouređaja, verzija 2.0, koje su donesene 29. siječnja 2020, a u kojima su detaljnije razrađeni kriteriji za ocjenu zakonitosti i nužnosti postavljanja sustava videonadzora te obrade prikupljenih podataka https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices_hr.pdf

Također, na poveznici: https://arc-rec-project.eu/wp-content/uploads/2021/01/Vodic-za-uporabu-videonadzora.pdf možete pronaći Vodič o obradi osobnih podataka putem videonadzora, a na poveznici: https://azop.hr/obrasci-predlosci/ možete pronaći predložak obavijesti o videonadzoru.

 

A

Povezano

Korištenje pametnih kartica sa fotografijom zaposlenika

Objavljeno: 28.6.2024. Nastavno na Vaš upit o korištenju pametne kartice s fotografijom zaposlenika sukladno propisima o zaštiti podataka te pitanja vezano uz biometrijske podatke, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi: Uredba (EU) 2016/679...

Privola kao pravni temelj za obradu osobnih podataka zaposlenika

Objavljeno: 28.6.2024. Nastavno na Vaš upit o privoli radnika kao pravnom temelju za obradu osobnih podataka u kontekstu radnog odnosa, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi: Člankom 6. Opće uredbe o zaštiti podataka utvrđeni su uvjeti zakonite...

X
Skip to content