HR | EN

logo
header pozadina-min

Pravo na pristup osobnim podacima (članak 15. Opće uredbe o zaštiti podataka)

Objavljeno: 12.12.2022.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je Vašu predstavku u kojoj navodite kako ste nekoliko puta zatražili dostavu dokumentacije od banke sukladno posebnim propisima (Zakonu o potrošačkom kreditiranju i Zakonu o zaštiti potrošača), ali Vašem zahtjevu nije udovoljeno. Ovoj Agenciji dostavljate e-mail korespondenciju između Vas i banke. S tim u vezi,  s aspekta propisa kojima je regulirana zaštita osobnih podataka, iznosimo sljedeće:

Ističemo kako se od 25. svibnja 2018., u svim državama članicama Europske unije izravno i obvezujuće primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SLEU L119 za čiju primjenu i provođenje je nadležna Agencija za zaštitu osobnih podataka.

U članku 4. stavku 1. točka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka propisuje se da su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Sukladno članku 5. Opće uredbe o zaštiti podataka  osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika, prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe, primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koju se obrađuju (načelo smanjenja količine podataka), točni i prema potrebi ažurni, obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera (načelo cjelovitosti i povjerljivosti).

Nadalje, članak 6. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka propisuje kako je obrada osobnih podataka zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg: ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;  obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa  ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane.

Članak 12. Opće uredbe o zaštiti podataka propisuje, između ostalog, kako je voditelj obrade dužan ispitaniku na njegov zahtjev za pristupom podacima pružiti informacije o poduzetim radnjama glede zatraženog, te je obvezan dati tražene informacije ispitaniku u roku od mjesec dana, uz mogućnost produljenja roka za još dva mjeseca. Ukoliko voditelj obrade ne postupi po zahtjevu ispitanika (ne pruži informacije) tada je dužan obrazložiti razloge za takvo postupanje te obavijestiti ispitanika o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom tijelu.

Također ističemo kako samo ispitanik ima pravo sukladno članku 15. Opće uredbe o zaštiti podataka zatražiti od voditelja obrade potvrdu da li obrađuje njegove osobne podatke, te pristup i informacije o osobnim podacima koje obrađuje o ispitaniku. U stavku 3. navedenog članka propisano je kako voditelj obrade osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, dok je u stavku 4. propisano kako pravo na dobivanje takve kopije ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

Glede Vaše predstavke ističemo kako iz dostavljenih informacija proizlazi da se u konkretnom slučaju trebate obratiti društvu agenciji za naplatu potraživanja kao novom voditelju obrade osobnih podataka i izričito pozvati na članak 15. stavak 3. Opće uredbe o zaštiti podataka te temeljem navedenog članka zatražiti pristup Vašim osobnim podacima, budući da je došlo do ustupanja Vaših osobnih podataka predmetnom društvu, a sve u smislu članka 80. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18) kojim je između ostaloga reguliran ustup tražbine (cesija) kao ugovor u kojem se tražbina s jednog vjerovnika može prenijeti na drugog vjerovnika (isto je vidljivo iz prepiske razgovora između Vas i Banke).

Na tako postavljeni zahtjev voditelj obrade Vaših osobnih podataka  je dužan odgovoriti u roku od mjesec dana, te u slučaju odbijanja dostave kopije osobnih podataka koji se obrađuju takvu odluku obrazložiti s aspekta propisa o zaštiti osobnih podataka.

U slučaju da društvo voditelj obrade ne odgovori na Vaš zahtjev u gore navedenom roku, te u slučaju da budete nezadovoljni odgovorom, tada se možete obratiti Agenciji sa zahtjevom za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka, u kojemu je potrebno detaljno obrazložiti okolnosti moguće povrede Vaših prava te priložiti dokaze iz kojih je jasno vidljivo da ste se pozvali na članak 15. stavak 3. Opće uredbe o zaštiti podataka te dokaz da je predmetni voditelj obrade odbio postupiti po Vašem zahtjevu. Više detalja o načinu podnošenja zahtjeva možete pronaći na URL poveznici: https://azop.hr/prava-ispitanika/zahtjev-zastita-prava.

A

Povezano

Tajnost dopisivanja službenom elektroničkom poštom

Ova Agencija zaprimila je upit gdje se traži mišljenje Agencije vezano za čitanje tuđe elektroničke pošte (povredu tajnosti dopisivanja). Iz predmetnog upita razvidno je da je bivši poslodavac primao i čitao elektroničku poštu koja je stizala na elektroničku adresu...

Nadzor poslovne elektroničke pošte

Nadzor poslovne elektroničke pošte Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) je zaprimila upit o tome je li nekim zakonom konkretno propisano da je video-nadzor dozvoljen na radnom mjestu, odnosno da je zabranjen na mjestima kao što su sanitarni...

X
Skip to content