HR | EN

logo
header pozadina-min

PREPORUKA (često postavljana pitanja) u vezi obrade osobnih podataka u radnim prostorijama putem sustava videonadzora

Je li dopuštena obrada osobnih podataka zaposlenika putem sustava videonadzora radnih prostorija?

Dopušteno je obrađivati osobne podatke zaposlenika putem sustava videonadzora radnih prostorija pod uvjetima propisanim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18; dalje u tekstu: Zakon)  i Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18; dalje u tekstu: ZZR).

Koji su zakonski uvjeti za obradu osobnih podataka zaposlenika putem sustava videonadzora?

Za prikupljanje i obradu osobnih podataka putem sustava videonadzora u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno je postojanje pravnog temelja iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pored pravnog temelja, ističemo kako je osobne podatke putem videonadzora dopušteno obrađivati samo u svrhe propisane Zakonom.

Ističemo kako se obrada osobnih podataka zaposlenika putem sustava videonadzora može provoditi samo ako je ispunjeno sljedeće

 • uvjeti utvrđeni Zakonom i uvjeti utvrđeni propisima kojima se regulira zaštita na radu
 • ako su zaposlenici bili na primjeren način unaprijed obaviješteni o takvoj mjeri

ako je poslodavac informirao zaposlenike prije donošenja odluke o postavljanju sustava videonadzora

U koje svrhe je dopušteno obrađivati osobne podatke zaposlenika putem sustava videonadzora?

Obrada osobnih podataka putem videonadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem sustava videonadzora (članak 26. stavak 1. Zakona).

Dopušteno je korištenje nadzornih uređaja radi kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom (članak 43. stavak 2. ZZR).

U kojim prostorijama je zabranjeno postavljanje nadzornih uređaja (sustav videonadzora)?

Zabranjeno je postavljanje nadzornih uređaja u prostorijama za osobnu higijenu i presvlačenje radnika (članak 43. stavak 3. ZZR).

Je li za obradu osobnih podataka zaposlenika putem sustava videonadzora potrebna privola zaposlenika?

Za obradu osobnih podataka zaposlenika putem sustava videonadzora nije potrebna privola zaposlenika.

Međutim, poslodavac je u obvezi zaposlenika na primjeren način unaprijed obavijestiti o uvođenju videonadzora kao sredstva zaštite na radu te je u obvezi informirati zaposlenike prije donošenja odluke o postavljanju sustava videonadzora .

U kojem slučaju će biti potrebna suglasnost radničkog vijeća, odnosno sindikalnog povjerenika s pravima i obvezama radničkog vijeća, za uspostavu sustava videonadzora radnih prostorija?

Ako nadzorni uređaji čitavo radno vrijeme prate sve pokrete radnika tijekom obavljanja poslova, odnosno ako su nadzorni uređaji postavljeni tako da su radnici čitavo vrijeme tijekom rada u vidnom polju nadzornih uređaja, poslodavac smije koristiti nadzorne uređaje isključivo na temelju prethodne suglasnosti radničkog vijeća, odnosno sindikalnog povjerenika s pravima i obvezama radničkog vijeća, a ako radničko vijeće, odnosno sindikalni povjerenika s pravima i obvezama radničkog vijeća uskrati suglasnost, poslodavac može u roku od 15 dana od dana dostave izjave o uskrati suglasnosti tražiti da suglasnost nadomjesti sudska ili arbitražna odluka u skladu s općim propisom o radu (članak 43. stavak 4. i 5. ZZR).

Koje su obveze poslodavca u pogledu obavješćivanja zaposlenika?

Poslodavac je obvezan prilikom zapošljavanja pisanim putem obavijestiti radnika da će biti nadziran nadzornim audio, odnosno video uređajima (članak 43. stavka 6. ZZR-a).

Također, prilikom uvođenja sustava videonadzora, potrebno je zaposlenike na primjeren način unaprijed obavijestiti o takvoj mjeri i informirati zaposlenike prije donošenja odluke o postavljanju sustava videonadzora (članak 30. stavak 1. Zakona).

Koje su obveze voditelja i/ili izvršitelja obrade u pogledu pružanja informacija ispitanicima o postavljenom videonadzoru?

Voditelj obrade ili izvršitelj obrade dužan je označiti da je objekt odnosno pojedina prostorija u njemu te vanjska površina objekta pod videonadzorom, a oznaka treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja (članak 27. Zakona).

Obavijest treba sadržavati sve relevantne informacije sukladno odredbi članku 13. Opće uredbe o zaštiti podataka, a posebno jednostavnu i razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pružaju sljedeće informacije;

 

 • da je prostor pod videonadzorom,
 • podatke o voditelju obrade,
 • podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava.

Osim navedenih podataka ispitaniku je potrebno pružiti i sljedeće informacije:

 • koja je svrha i pravna osnova za obradu osobnih podataka,
 • tko ima pravo pristupa tim podacima,
 • koji je vremenskom rok pohrane zapisa videonadzora,
 • da li se snimke videonadzora prenose u treće zemlje ili međunarodne organizacije (one koje nisu članice EU),
 • o postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se na njega odnose, prava na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka te na prenosivost njegovih podataka drugom voditelju obrade,
 • o pravu na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).

Navedene informacije mogu biti sastavni dio obavijesti o videonadzoru ili se nalaziti na nekom drugom dokumentu koji će biti lako dostupan ispitaniku (npr. na letcima ili plakatima unutar prostora poslodavca ili na njegovim internet stranicama). Ukoliko navedene informacije nisu sastavni dio obavijesti o videonadzoru na obavijesti bi trebala biti navedena informacija na koji način ispitanici mogu doći do tih informacija.

U koje svrhe je dopušteno koristiti podatke koji su prikupljeni putem sustava videonadzora?

Poslodavac ne smije koristiti snimljene materijale u svrhe koje nisu propisane odredbom članka 43. ZZR-a, ne smije ih emitirati u javnosti niti pred osobama koje nemaju ovlasti na nadzor opće sigurnosti i zaštite na radu te je obvezan osigurati da snimljeni materijali ne budu dostupni neovlaštenim osobama (članak 43. stavak 7. ZZR).

Tko ima pravo pristupa snimkama videonadzora, odnosno podacima prikupljenim putem sustava videonadzora?

Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem videonadzora ima odgovorna osoba voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade i/ili osoba koju on ovlasti (članak 28. stavak 1. Zakona).

Nadalje, napominjemo kako sukladno odredbama članka 28. i 29. Zakona sustav videonadzora mora biti zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba, a odgovorne osobe koje imaju pravo pristupa osobnim podacima ne smiju koristiti snimke suprotno Zakonom propisanoj svrsi (članak 28. i 29. Zakona).

 

A

Povezano

OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM SUSTAVA VIDEONADZORA

1. PREPORUKA (upute/često postavljana pitanja) – OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM SUSTAVA VIDEONADZORA 2. Preporuka (često postavljana pitanja): obrada osobnih podataka u stambenim zgradama 3. Preporuka (često postavljana pitanja) u vezi obrade osobnih podataka putem...

X
Skip to content