HR | EN

logo
header pozadina-min
Preporuka za korisnike OIB-a koji isti koriste za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka

07.02.2022.

Preporuka

Agenciji se često obraćaju javna tijela koja iz određenih razloga u svojim službenim evidencijama koje vode na temelju javne ovlasti nemaju evidentiran OIB korisnika. Jedan od takvih primjera je aktivnost vezana uz naplatu komunalne naknade kao prihoda proračuna jedinice lokalne samouprave koji se, u načelu, koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture. Slijedom navedenog, Agencija u nastavku iznosi sljedeće:

U načelu, kao i u odnosu na svaku drugu obradu osobnih podataka u okvirima primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, obrada se treba temeljiti na jednoj od pravnih osnova za zakonitu obradu iz čl. 6.

Ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade (čl. 6. st. 1. toč. (c)) ili izvršavanje zadaće od javnog interesa/službene ovlasti voditelja obrade (čl. 6. st. 1. toč. (e)), tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade ili, u pogledu obrade iz stavka 1. točke e), mora biti nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade.

U konkretnom primjeru, prvenstveno je u primjeni Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), koji u čl. 94. propisuje sljedeće:

(1) Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

  1. danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja                                     nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole
  2. danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja                                     nekretnine
  3. danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine
  4. danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

(2) Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti upravnom tijelu nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka.

(3) Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade iz stavka 2. ovoga članka smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine.

(4) Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

Nadalje, pitanje vezano uz dostupnost OIB-a, ako isti podatak iz određenog razloga nije evidentiran u službenoj evidenciji javnog tijela, izrijekom je uređeno čl. 14. st. 3. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (NN 60/08), gdje je propisano da Ministarstvo financija – Porezna uprava osigurava korisnicima broja, na njihov zahtjev, dostupnost podataka o osobnim identifikacijskim brojevima primjenom informacijskih tehnologija, poštujući propise o zaštiti osobnih podataka.

S tim u vezi, ukazujemo na odredbe Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (NN 1/09, 117/10, 125/13, 31/15, 1/17, 6/20, 44/21)[1] koji u Glavi X. pod naslovom „NAČIN RAZMJENE I KORIŠTENJA PODATAKA IZMEĐU KORISNIKA BROJA“, u čl. 44. st. 1. propisuje da je korisnik broja obvezan prilikom upisa obveznika broja u službenu evidenciju zatražiti od obveznika broja podatak o njegovu osobnom identifikacijskom broju.

Dakle, prvenstveno se razabire određena obveza dostave podataka od strane samih obveznika komunalne naknade koja se naplaćuje za, primjerice stambeni prostor, garažni prostor, poslovni prostor, građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti ili neizgrađeno građevinsko zemljište, odnosno, dužnost korisnika broja da prvenstveno potrebni podatak zatraži od samog obveznika broja kojem je OIB dodijeljen.

Nadalje, u slučaju da ni nakon gore navedenog korisnik nema evidentiran OIB, istim Pravilnikom se u čl. 47., 48. i 49. utvrđuje način postupanja odnosan na upis OIB-a za zatečene osobe u službenim evidencijama.

I na kraju, čl. 50. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju uređuje postupanje vezano za postavljanje upita u Evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima koju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, gdje je propisano sljedeće:

(1) Ako prilikom upisa u službenu evidenciju obveznik broja ne predoči osobni identifikacijski broj putem Potvrde ili druge javne isprave koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju, korisnik broja može postaviti Upit u Evidenciju za tog obveznika broja o određenom i dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju.

(2) U Upitu u Evidenciju navode se podaci potrebni za identifikaciju obveznika broja.

(3) Na postupak Upita u Evidenciju odgovarajuće se primjenjuju članci 6. do 9. ovoga Pravilnika.

(4) Ministarstvo financija – Porezna uprava odgovorit će na postavljeni Upit u Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka ako je rezultat pretraživanja Evidencije na temelju dostavljenih podataka jednoznačno određeni osobni identifikacijski broj.

(5) Korisnik broja može postavljati Upit u Evidenciju o drugim podacima za koje je ovlašten na temelju usuglašenog protokola s Ministarstvom financija – Poreznom upravom.

[1] Poveznica na službene stranice Ministarstva financija – Porezne uprave na kojima je dostupan redakcijski pročišćeni tekst Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju; https://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/15/in2.vuk2019.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1333

 

 

 

 

X
Skip to content