HR | EN

logo
header pozadina-min

Prikupljanja preslike osobne iskaznice od strane pružatelja telekomunikacijskih usluga

 

Objavljeno 4.1.2024.

Nastavno na upit u vezi prikupljanja preslike osobne iskaznice od strane pružatelja telekomunikacijskih usluga, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi:

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, u cijelosti je obvezujuća i izravno primjenjiva u području zaštite osobnih podataka od 25. svibnja 2018. godine, a odgovornost za praćenje primjene i provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka na području Republike Hrvatske je u nadležnosti Agencije za zaštitu podataka.

Ističemo kako je prilikom svake obrade osobnih podataka potrebno voditi računa o načelima obrade osobnih podataka, a za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja.

Načela obrade osobnih podataka

Sukladno odredbi članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka, osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika (načelo zakonitosti, poštenosti i transparentnosti); prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (načelo ograničavanja svrhe); primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju (načelo smanjenja količine podataka); točni i prema potrebi ažurni (načelo točnosti); čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju (načelo ograničenja pohrane); i obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera (načelo cjelovitosti i povjerljivosti).

Opća uredba o zaštiti podataka izričito propisuje i načelo odgovornosti, tj. propisuje da će voditelj obrade biti odgovoran i morati moći dokazati poštivanje načela koja se odnose na obradu osobnih podataka iz članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka („načelo odgovornosti“).

Više informacija o načelima obrade osobnih podataka možete pronaći u brošuri koja je dostupna na poveznici internet stranice https://arc-rec-project.eu/wp-content/uploads/2021/03/Kratki-vodic-za-nacela-zastite-podataka.pdf

Pravni temelj za obradu osobnih podataka

Za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka kojim je propisano da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Točka (f) prvog podstavka ne odnosi se na obradu koju provide tijela javne vlasti pri izvršavanju svojih zadaća.

Ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade, tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade.

Više informacija o pravnim temeljima za obradu osobnih podataka možete pronaći u brošuri koja je dostupna na poveznici internet stranice https://arc-rec-project.eu/wp-content/uploads/2022/07/ARC-Smjernice-o-pravnim-osnovama.pdf

Pravni temelj za prikupljanje preslike osobne iskaznice od strane pružatelja telekomunikacijskih usluga mogao bi se pronaći u odredbi članka 6. stavka 1. toč. f) Opće uredbe o zaštiti podataka, ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava ili slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Nadalje, ističemo kako je temeljem odredbe članka 19. stavka 4. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 86/23) propisano kako su operatori javnih komunikacijskih usluga obvezni omogućiti raskid pretplatničkog ugovora na isti način (putem istih kanala komunikacije) na koji omogućavaju sklapanje ugovora, na što jednostavniji način uz obvezu primjene načela razmjernosti i svrsishodnosti. U svojim općim uvjetima poslovanja obvezni su detaljno navesti načine na koje korisnici mogu zatražiti raskid pretplatničkog ugovora, što uključuje i mogućnost raskida elektroničkim putem i putem telefona te navesti je li za raskid potrebna određena dokumentacija, odnosno podaci za identifikaciju korisnika te o kojoj se dokumentaciji i podacima radi.

Sukladno odredbi članka 295. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 145/23) opći uvjeti ugovora su ugovorne odredbe sastavljene za veći broj ugovora koje jedna ugovorna strana (sastavljač) prije ili u trenutku sklapanja ugovora predlaže drugoj ugovornoj strani, bilo da su sadržani u formularnom (tipskom) ugovoru, bilo da se na njih ugovor poziva. Opći uvjeti obvezuju ugovornu stranu ako su joj bili poznati ili morali biti poznati u vijeme sklapanja ugovora.

Slijedom gore navedenog razabire se kako bi se uz pravni temelj iz odredbe članka 6. stavka 1. toč f) Opće uredbe o zaštiti podataka, pravni temelj u pojedinim situacijama (npr. zasnivanje ili raskid pretplatničkog odnosa) mogao pronaći i u odredbi članka 6. stavka 1. toč. b) Opće uredbe o zaštiti podataka, ako je obrada takvih podataka nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka i ukoliko je obveza prikupljanja preslike osobne iskaznice navedena u općim uvjetima poslovanja pojedinog teleoperatera, a koji uvjeti sukladno Zakonu o obveznim odnosima predstavljaju sastavni dio ugovora.

Nadalje, skrećemo pažnju kako sukladno načelima poštene i transparentne obrade Opća uredba o zaštiti podataka zahtijeva da je ispitanik (pojedinac čiji se osobni podaci obrađuju) informiran o postupku obrade i njegovim svrhama sukladno odredbama članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka kojim je propisano koje je sve informacije voditelj obrade dužan pružati svojim ispitanicima ako se osobni podaci prikupljaju od ispitanika.

Sukladno odredbi članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka, voditelj obrade ispitaniku pruža sljedeće informacije:

(a) identitet i kontaktne podatke voditelja obrade i, ako je primjenjivo, predstavnika voditelja obrade;

(b) kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka, ako je primjenjivo;

(c) svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu;

(d) ako se obrada temelji na članku 6. stavku 1. točki (f), legitimne interese voditelja obrade ili treće strane;

(e) primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, ako ih ima; i

(f) ako je primjenjivo, činjenicu da voditelja obrade namjerava osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te postojanje ili nepostojanje odluke Komisije o primjerenosti, ili u slučaju prijenosa iz članaka 46. ili 47. ili članka 49. stavka 1. drugog podstavka upućivanje na prikladne ili odgovarajuće zaštitne mjere i načine pribavljanja njihove kopije ili mjesta na kojem su stavljene na raspolaganje.

Za svaku obradu osobnih podataka mora prije svega postojati pravni temelj i zakonita svrha (članci 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Ove informacije su ispitaniku najčešće dostupne na internet stranici voditelja obrade pod nazivom politika privatnosti/pravila privatnosti/ izjava/informacije o zaštiti osobnih podataka i sl.

Nastavno na prethodno navedeno, sukladno odredbi članka 15. Opće uredbe o zaštiti podataka imate pravo zatražiti od voditelja obrade (u konkretnom slučaju pružatelja telekomunikacijskih usluga) pisanim putem informaciju u koju svrhu i na temelju koje pravne osnove obrađuje Vaše osobne podatke, odnosno, u konkretnom slučaju, u koju svrhu i na temelju koje pravne osnove prikuplja presliku osobne iskaznice.

Više informacija o pravima ispitanika možete pronaći u brošuri koja je dostupna na poveznici internet stranice https://azop.hr/wp-content/uploads/2021/11/Gradani-upoznajte-svoja-prava-8.pdf

X
Skip to content