HR | EN

logo
header pozadina-min

Objavljeno 23.10.2023.

Prosljeđivanje osobnih podataka korisnika vodnih usluga jedinici lokalne samouprave

 

Nastavno na Vaš upit u vezi dostave osobnih podataka korisnika (primatelja) vodnih usluga općini povodom zahtjeva društva koje pruža javnu uslugu isporuke vodnih usluga, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi:

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, u cijelosti je obvezujuća i izravno primjenjiva u području zaštite osobnih podataka od 25. svibnja 2018. godine, a odgovornost za praćenje primjene i provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka na području Republike Hrvatske je u nadležnosti Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca (članak 4. stavak 1.  Opće uredbe o zaštiti podataka).

Sukladno odredbi članka 4. stavka 1. toč. 2. Opće uredbe o zaštiti podataka, „obrada znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Ističemo kako je prilikom svake obrade osobnih podataka potrebno voditi računa o načelima obrade osobnih podataka, a za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja.

 

Načela obrade osobnih podataka

Sukladno odredbi članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka, osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika (načelo zakonitosti, poštenosti i transparentnosti); prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (načelo ograničavanja svrhe); primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju (načelo smanjenja količine podataka); točni i prema potrebi ažurni (načelo točnosti); čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju (načelo ograničenja pohrane); i obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera (načelo cjelovitosti i povjerljivosti).

Opća uredba o zaštiti podataka izričito propisuje i načelo odgovornosti, tj. propisuje da će voditelj obrade biti odgovoran i morati moći dokazati poštivanje načela koja se odnose na obradu osobnih podataka iz članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka („načelo odgovornosti“).

Više informacija o načelima obrade osobnih podataka možete pronaći u brošuri koja je dostupna na poveznici internet stranice https://arc-rec-project.eu/wp-content/uploads/2021/03/Kratki-vodic-za-nacela-zastite-podataka.pdf

 

Pravni temelj za obradu osobnih podataka

Za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka kojim je propisano da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Točka (f) prvog podstavka ne odnosi se na obradu koju provide tijela javne vlasti pri izvršavanju svojih zadaća.

Ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade, tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade.

Više informacija o pravnim temeljima za obradu osobnih podataka možete pronaći u brošuri koja je dostupna na poveznici internet stranice https://arc-rec-project.eu/wp-content/uploads/2022/07/ARC-Smjernice-o-pravnim-osnovama.pdf

U konkretnom slučaju u primjeni je Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19; dalje u tekstu: ZOVU) koji uređuje pitanja povezana s pružanjem vodnih usluga.

Sukladno odredbi članka 4. stavka 1. ZOVU-a, vodne usluge su djelatnosti od općeg interesa i obavljaju se kao javna služba.

Sukladno odredbi članka 4. stavka 2. ZOVU-a, vodne usluge su od interesa za sve jedinice lokalne samouprave na uslužnom području (međukomunalne djelatnosti) i za Republiku Hrvatsku.

Sukladno odredbi članka 4. stavka 4. ZOVU-a, jedinice lokalne samouprave dužne su osigurati pružanje vodnih usluga na uslužnom području suosnivanjem javnih isporučitelja vodnih usluga, ostvarivanjem članskih odnosno dioničarskih prava i obveza u javnim isporučiteljima vodnih usluga i na drugi način u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima.

Sukladno odredbi članka 11. stavka 1. ZOVU-a, djelatnost vodnih usluga obavljaju javni isporučitelji vodnih usluga, a sukladno stavku 3. predmetnog članka, pravne osobe iz stavka 1. isporučitelji su vodnih usluga. Sukladno odredbi članka 12. stavka 1. ZOVU-a, javni isporučitelj vodnih usluga je društvo kapitala kojem su jedini osnivači jedinice lokalne samouprave na uslužnom području, a sukladno stavku 2., iznimno od stavka 1. predmetnog članka osnivač javnog isporučitelja može biti i pravna osoba čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave.

Iz upita nije razvidno u koje svrhe bi se osobni podaci korisnika vodnih usluga proslijedili jedinici lokalne samouprave, a slijedom čega se ne razabire niti pravni temelj za obradu predmetnih osobnih podataka. Ujedno ponavljano ističemo kako je predmetne podatke moguće obrađivati pod uvjetom postojanja valjanog pravnog temelja iz odredbe članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

X
Skip to content