HR | EN

logo
header pozadina-min

Snimanje brzine kretanja vozila-MUP

Objavljeno: 12.1.2022.

Nastavno na Vaš upit koji je zaprimljen u ovoj Agenciji, a vezano uz mogućnost Ministarstva unutarnjih poslova da videonadzornim uređajima snima brzinu kretanja vozila, dajemo sljedeći odgovor:

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 u cijelosti je primjenjiva i stupila je snagu 25. svibnja 2018. godine, a za čiju primjenu i provođenje je nadležna Agencija za zaštitu osobnih podataka.

U članku 4. stavku 1. točka 1. propisuje se da su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Sukladno članku 5. Opće uredbe o zaštiti podataka osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika, prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe, primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koju se obrađuju (načelo smanjenja količine podataka), točni i prema potrebi ažurni, obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera (načelo cjelovitosti i povjerljivosti).

Članak 6. stavak 1. Opće uredbe propisuje kako je obrada osobnih podataka zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg: ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa  ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane.

Također, ističemo kako je 25. svibnja 2018. na snagu stupio Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) te se njime osigurava provedba Opće uredbe o zaštiti podataka. Predmetnim Zakonom kao posebnim zakonom uređuje se obrada osobnih podataka putem videonadzora te je člankom 25. propisano kako se videonadzor u smislu odredbi predmetnog Zakona odnosi na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane. Ako drugim zakonom nije drugačije određeno, na obradu osobnih podataka putem sustava videonadzora primjenjuju se odredbe predmetnog Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ističemo kako se obrada osobnih podataka putem videonadzora može provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem videonadzora. Videonadzorom mogu biti obuhvaćene prostorije, dijelovi prostorija, vanjska površina objekta, kao i unutarnji prostor u sredstvima javnog prometa, a čiji je nadzor nužan kako bi se postigla svrha radi koje je i postavljen videonadzor (članak 26. Zakona  o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka).

U konkretnom slučaju u primjeni je članak 27. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, koji propisuje kako su voditelj obrade ili izvršitelj obrade dužni označiti da je objekt odnosno pojedina prostorija u njemu te vanjska površina objekta pod videonadzorom, a oznaka treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja. Obavijest treba sadržavati sve relevantne informacije sukladno odredbi članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka, a posebno jednostavnu i lako razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pružaju sljedeće informacije:

– da je prostor pod videonadzorom

– podatke o voditelju obrade

– podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava.

Praćenje javnih površina putem videonadzora dozvoljeno je samo tijelima javne vlasti, pravnim osobama s javnim ovlastima i pravnim osobama koje obavljaju javnu službu, samo ako je propisano zakonom, ako je nužno za izvršenje poslova i zadaća tijela javne vlasti ili radi zaštite života i zdravlja ljudi te imovine (članak 32. stavak 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka).

Nužno je uputiti i na primjenu posebnih propisa, konkretnije članka 283. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 67/08, 48/1074/1180/13158/1392/1464/15108/1770/19), u kojemu se navodi, između ostalog, kako se brzina kretanja vozila utvrđuje pomoću uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila, tehničkih uređaja, tahografskog zapisa ili neposrednim praćenjem s vozilom.

Povodom Vašeg konkretnog upita glede postavljanja videokamera za nadzor brzine kretanja vozila od strane Ministarstva unutarnjih poslova navodimo kako je Agencija zaprimila nekoliko predstavki na navedenu temu te je povodom istih zatražila očitovanje od Ministarstva unutarnjih poslova. Agencija je zaprimila zatražene informacije od Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: MUP). U dopisu MUP-a navodi se prije svega svrha postavljanja videonadzornih kamera, a time i svrha obrade osobnih podataka koja je utemeljena na posebnim propisima, odnosno na člancima 26. i 32. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. U istome se navodi kako se korištenjem navedenih kamera u velikoj mjeri utječe na stanje sigurnosti cestovnog prometa jer se pojačano nadziru i sankcioniraju tri od četiri “glavne ubojice u prometu” i to u prvom redu nepoštivanje dopuštenih brzina kretanja vozila, a posredno nekorištenje sigurnosnog pojasa u vozilu te distrakciju vozača (nepropisna uporaba mobitela i drugih uređaja).

Također se navodi kako su kamere postavljene na dijelovima prometnica gdje se, sukladno statističko-analitičkim pokazateljima, događaju najteže prometne nesreće uzrokovane prekoračenjem dopuštenih brzina. U nastavku dopisa navedeno je kako je obrada osobnih podataka putem video nadzora nužna i opravdana u svrhu zaštite osoba i imovine te da u predmetnom slučaju ne prevladavaju interesi počinitelja prometnih prekršaja koji su u suprotnosti s predmetnom obradom osobnih podataka.

Iz zaprimljenog dopisa proizlazi kako je sustav videonadzora zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba te je uspostavljen automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama videonadzora koji sadržava vrijeme i mjesto pristupa, kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem videonadzora sukladno članku 28. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Slijedom gore navedenog držimo kako predmetni sustav videonadzora generira isključivo fotografije počinitelja prometnih prekršaja, prvenstveno prekoračenja brzine kretanja vozila te pohranjuje navedene fotografije koristeći sustav pohrane podataka. Dakle, u predmetni sustav pohrane se pohranjuju isključivo osobni podaci onih vozila i vozača (ostalih putnika) koji su počinili prekršaj prekoračenja brzine kretanja vozila.

MUP je ovlašten kao tijelo javne vlasti snimati javnu površinu sukladno gore navedenim propisima (članak 32. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka), te je također ovlašten za sprječavanje i otklanjanje opasnosti kao i za sankcioniranje prometnih prekršaja sukladno posebnim propisima. Za postavljanje video kamera za nadzor brzine kretanja vozila pravnu osnovu pronalazimo u članku 283. Zakona o sigurnosti prometa na cestama u kojemu je propisano, kao što je prethodno navedeno da se brzina kretanja utvrđuje, između ostalog, pomoću tehničkih uređaja. U konkretnom slučaju osobito treba uzeti u obzir činjenicu kako je MUP prije postavljanja videonadzornog sustava na javne prometnice proveo statističko – analitičku procjenu pokazatelja koji su ukazali na “krizna žarišta” na kojima se događa najviše prometnih nesreća uzrokovanih uglavnom prekoračenjem brzine kretanja vozila.

Stoga se može zaključiti kako predmetni sustav videonadzora služi za ostvarenje zakonite svrhe, a to je zaštita osoba i imovine kao i zaštita od prijetnji javnoj sigurnosti. Također je potrebno naglasiti kako je namjena videonadzora prvenstveno preventivna te ima za cilj zaštiti opću javnost i njihovu sigurnost jer se postavljanjem istog postiže i generalna prevencija te utječe na svijest svih građana o potrebi poštivanja prometnih propisa, a sve u svrhu konačnog smanjenja prometnih nesreća, a naročito onih sa smrtnim posljedicama.

Agencija Vas također obavještava kako je upoznala MUP sa potrebom postavljanja obavijesti na svim onim prometnicama koje su pokrivene videonadzornim sustavom koji ispunjava uvjete videonadzora iz članka 25. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, a sve u svrhu transparentnosti i informiranosti vozača i ostalih osoba prilikom obrade njihovih osobnih podataka.

A

Povezano

Tajnost dopisivanja službenom elektroničkom poštom

Ova Agencija zaprimila je upit gdje se traži mišljenje Agencije vezano za čitanje tuđe elektroničke pošte (povredu tajnosti dopisivanja). Iz predmetnog upita razvidno je da je bivši poslodavac primao i čitao elektroničku poštu koja je stizala na elektroničku adresu...

Nadzor poslovne elektroničke pošte

Nadzor poslovne elektroničke pošte Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) je zaprimila upit o tome je li nekim zakonom konkretno propisano da je video-nadzor dozvoljen na radnom mjestu, odnosno da je zabranjen na mjestima kao što su sanitarni...

X
Skip to content