Sumnja u zlouporabu Facebook profila

Objavljeno: 5.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je upit vezan za mogućnost zlouporabe Facebook profila. S aspekta zaštite osobnih podataka, načelno odgovaramo kako slijedi:

Članak 4. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 propisuje da su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Člankom 5. Opće uredbe o zaštiti podataka je propisano da osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika, prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe, primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koju se obrađuju, točni i prema potrebi ažurni.

Sukladno članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka obrada je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega: ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Vezano za postojanje sumnje ispitanika u zlouporabu Facebook profila navodimo da se isti može izravno obratite Facebook-u te zatražiti pomoć. Dakle, za pomoć se mora obratiti osobno s obzirom na to da iz politike Facebook-a proizlazi kako je prilikom obraćanja potrebna izravna identifikacija osobe koja upućuje zahtjev.

Facebook korisnicima (koji smatraju da se neki račun na Facebooku lažno predstavlja kao oni) daje mogućnost da to prijave Facebooku putem sljedećih linkova kojima se objašnjava kako prijaviti sumnju na lažno predstavljanje.
o korisnici Facebooka: facebook.com/help/reportingimpostors
o korisnici koji ne koriste Facebook:  facebook.com//help/noaccount

Naposljetku, ukoliko nakon što ispitanik podnese zahtjev Facebook-u, a Facebook ne postupi po istome, isti se može  obratiti ovoj Agenciji radi ne postupanja te dostaviti zahtjev koji je uputio Facebook-u te dokaz iz kojeg je razvidno da Facebook nije postupio po njegovom zahtjevu (dužan je dostaviti sve relevantne dokaze).

A

Povezano

Ima li roditelj pravo uvida u prijemni ispit svog djeteta?

10.2.2023. Slijedom Vašeg upita u kojem u bitnom pitate o mogućnosti davanja uvida roditelju u prijemni ispit kandidata za upis na fakultet, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi: Člankom 6. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka  propisano...

Objava podataka o bolovanju radnika

Objavljeno: 13.01.2023. Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) zaprimila je Vaš nedovoljno jasan upit vezan za obradu osobnih podataka radnika od strane poslodavca, točnije objavljivanje podataka o bolovanju radnika na folderu koji je dostupan...

X
Skip to content