HR | EN

logo
header pozadina-min

Ustezanje iznosa za sindikalnu članarinu iz plaće službenika uz njegovu privolu

Ustezanje iznosa za sindikalnu članarinu iz plaće službenika uz njegovu privolu

Agencija za zaštitu osobnih podatka zaprimila je upit vezan uz ustezanje iznosa za sindikalnu članarinu iz plaće službenika uz njegovu privolu. Nastavno na navedeno, s aspekta zaštite osobnih podataka, navodimo sljedeće:

Članak 4. stavak 1. točka 1. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 propisuje kako su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Sukladno članku 5. Opće uredbe o zaštiti podataka osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika, prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe, primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koju se obrađuju (načelo smanjenja količine podataka), točni i prema potrebi ažurni, obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera (načelo cjelovitosti i povjerljivosti).
Nadalje, članak 6. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka propisuje kako je obrada osobnih podataka zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg: ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;  obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa  ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane.

U članku 9. Opće uredbe o zaštiti podataka je navedeno da se zabranjuje obrada osobnih podataka koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca. Navedena zabrana se ne primjenjuje ako je pod (b) obrada nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava voditelja obrade ili ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u mjeri u kojoj je to odobreno u okviru prava Unije ili prava države članice ili kolektivnog ugovora u skladu s pravom države članice koje propisuje odgovarajuće zaštitne mjere za temeljna prava i interese ispitanika.

U konkretnom slučaju u primjeni je Zakon o radu („Narodne novine“ br. 93/14 i 127/17), koji kao poseban zakon u članku 189. propisuje kako je na zahtjev i u skladu s uputama sindikata, a uz prethodnu pisanu suglasnost radnika koji je član sindikata, poslodavac dužan obračunavati i iz plaće radnika ustezati sindikalnu članarinu te je redovito uplaćivati na račun sindikata.

Dakle, poslodavac ima pravnu obvezu iz gore navedenog posebnog zakona ustezati iznos sindikalne članarine iz plaće službenika uz njegovu privolu te su poslodavci obvezni izvršavati sve svoje obveze iz posebnih propisa prema radnicima, iz razloga što je navedeno propisano pravom države članice (Zakon o radu), koji obvezuje poslodavca na obradu osobnih podataka zaposlenika o sindikalnom članstvu, a u svrhu ustezanja sindikalne članarine.

Zaključno navodimo kako je poslodavac sukladno duhu i tekstu Opće uredbe o zaštiti podataka obvezan poduzimati odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite, kako bi se podaci, a osobito posebna kategorija osobnih podataka zaštitili od neovlaštene ili nezakonite obrade, te kako bi se spriječila svaka moguća zlouporaba osobnih podataka zaposlenika. U tom duhu bilo bi uputno kada bi svi oni zaposlenici koji u svome svakodnevnom radu obrađuju navedene osobne podatke o sindikalnom članstvu, pa i sve druge osobne podatke ispitanika potpisali izjavu o povjerljivosti kojom bi se obvezali na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka koje obrađuju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Povezano

Tajnost dopisivanja službenom elektroničkom poštom

Ova Agencija zaprimila je upit gdje se traži mišljenje Agencije vezano za čitanje tuđe elektroničke pošte (povredu tajnosti dopisivanja). Iz predmetnog upita razvidno je da je bivši poslodavac primao i čitao elektroničku poštu koja je stizala na elektroničku adresu...

Nadzor poslovne elektroničke pošte

Nadzor poslovne elektroničke pošte Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) je zaprimila upit o tome je li nekim zakonom konkretno propisano da je video-nadzor dozvoljen na radnom mjestu, odnosno da je zabranjen na mjestima kao što su sanitarni...

X
Skip to content