HR | EN

logo
header pozadina-min

Zahtjev ispitanika za dostavom dokumentacije odnosne na Ugovor o kreditu

Objavljeno 21.11.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je  zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva navodi kako se obratio društvu sa Zahtjevom za dostavom sljedeće dokumentacije: Potvrde iz koje će biti vidljivo koji je iznos, kada i od koga naplaćen na ime troškova zaključenja ugovora te Potvrde iz koje će biti vidljivo koji su iznosi, kada i od koga naplaćeni na ime možebitne tečajne razlike, zatezne kamate, opomena i možebitnih drugih troškova, sve u odnosu na Ugovor o kreditu. S tim u vezi, podnositelj zahtjeva ističe kako mu je društvo dostavilo dokumentaciju koju nije zatražio, dok onu koju jest zatražio mu predmetno društvo nije dostavilo.

Slijedom navedenog podnositelj zahtjeva ovoj Agenciji predlaže da postupi po zahtjevu te nakon provedenog postupka donese rješenje kojim će utvrditi da je predmetni zahtjev osnovan, odnosno da je došlo do povrede članka 15. stavka 3. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Zahtjev se odbija kao neosnovan.

Nastavno na zahtjev, društvo je podnositelju zahtjeva kao korisniku kredita dostavilo cjelovitu konto karticu Ugovora po kreditu, iz koje su vidljivi podaci koje je podnositelj zahtjeva tražio, a kojima predmetno društvo raspolaže.

Društvo je postupilo po zahtjevu za dostavom dokumentacije (osobnih podataka) podnositelja zahtjeva, na način opisan u članku 15. stavku 3. Opće uredbe o zaštiti podataka te dostavilo zatražene osobne podatke podnositelju zahtjeva u opsegu kojem društvo raspolaže, stoga se u opisanom slučaju ne može govoriti o kršenju prava na pristup osobnim podacima kako se to objašnjava u zahtjevu podnositelja zahtjeva kojega je zaprimila Agencija te za koje tvrdnje nije dostavio dokaz koji bi upućivao na protivno utvrđenom u ovom upravnom postupku.

Više u Rješenju.

X
Skip to content