HR | EN

logo
header pozadina-min

Dostava preslike osobne iskaznice nepoznatim osobama

26.1.2022.

Agencija za zaštitu osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Agencija) zaprimila je Vašu predstavku u kojoj navodite kako ste nepoznatoj osobi koja se javila na Vaš oglas, poslali svoju fotografiju i fotografiju svoje osobne iskaznice te sumnjate u zlouporabu svojih osobnih podataka. Nastavno na navedeno, s aspekta zaštite osobnih podataka, dajemo sljedeći načelan odgovor:

Od 25. svibnja 2018., u svim državama članicama Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj, izravno se primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119  koja u članku 4. stavak 1. točka 1. propisuje da su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Sukladno članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka obrada je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega: ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Ističemo da ova Agencija u pitanjima prijevarnog postupanja može djelovati preventivno i savjetodavno u svrhu sprječavanja takvih postupanja, odnosno sa ciljem da se takva postupanja svedu na najmanju moguću mjeru. Zato Vas savjetujemo da sa osobnim podacima postupate sa osobitom pažnjom, odgovorno i savjesno te da iste ne prosljeđujete nepoznatim kao i nedovoljno poznatim osobama.

Nadalje, ukazujemo kako je prilikom prosljeđivanja osobnih podataka potrebno voditi računa kome se daju osobni podaci, na koji način, u koju svrhu i u kojem opsegu. Dakle, u svakom trenutku potrebno je biti svjestan i upoznat o tome tko disponira osobnim podacima kako bi se omogućila pravovremena reakcija i postupanje nadležnih tijela protiv osobe koja protivno volji osobe disponira njezinim osobnim podacima.

Slijedom navedenog, temeljem dostavljenih informacija nije moguće utvrditi da li su Vaši osobni podaci zlouporabljeni, na koji način i od koga su eventualno korišteni, a s obzirom na to da ste se obratili nadležnim tijelima (policiji) koja su ovlaštena postupati po eventualnom počinjenju mogućeg kaznenog djela (zlouporaba osobnih podataka i krađa identiteta), navodimo kako ova Agencija sukladno svojim ovlastima nije u mogućnosti postupati po predmetnom.

U slučaju da dođe do povrede Vaših osobnih podataka sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, možete se sukladno članku 34. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) obratiti ovoj Agenciji sa zahtjevom za utvrđivanje povrede prava.

A

Povezano

Radni dokument o “pametnim gradovima”

Radni dokument o “pametnim gradovima”

Međunarodna radna skupina za zaštitu podataka u tehnologiji (Berlin Group), čiji je član i predstavnik Agencije za zaštitu osobnih podataka, izradila je radni dokument o pametnim gradovima, koji uključuje preporuke pružateljima usluga i regulatorima. U radnom...

Vodiči i edukativni materijali o zaštiti osobnih podataka

Vodiči i edukativni materijali o zaštiti osobnih podataka

OBRASCI ZA USKLAĐIVANJE S OPĆOM UREDBOM O ZAŠTITI PODATAKA SMJERNICE EUROPSKOG ODBORA ZA ZAŠTITU PODATAKA RJEŠENJA, MIŠLJENJA, PREPORUKE   VODIČI I PROMOTIVNI MATERIJALI O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ZA GRAĐANE   Kako zaštititi svoje osobne podatke u online...

X
Skip to content