HR | EN

logo
header pozadina-min

Javna objava osobnih podataka dužnika općine

Objavljeno: 7.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je upit vezano za javnu objavu dužnika prema općini. S tim u vezi, s aspekta zaštite osobnih podataka, iznosimo sljedeći načelan odgovor:

Prije svega ističemo kako se od 25. svibnja 2018., u svim državama članicama Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj, izravno se primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119.

Sukladno članku 5. Opće uredbe o zaštiti podataka osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika, prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe, primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koju se obrađuju. Također istim člankom propisano je kakao osobni podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni, odnosno moraju se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguranja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave (načelo točnosti osobnih podataka).

Člankom 6., stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka propisano je da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega: (a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; (b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; (c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; (d) obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; (e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; (f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Ukazujemo i na Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj:25/13, 85/15), kao poseban zakon,  budući da općina spada u tijelo javne vlasti sukladno članku 5. citiranog Zakona. Pa je tako u članku 10. propisano koje su sve informacije tijela javne vlasti obvezna proaktivno objavljivati na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku.

Također, navodimo kako imajući u vidu čl.4. Opće uredbe o zaštiti podataka u kojem se navodi da je osobni podatak svaki podatak koji se odnosi na pojedinca  čiji je identitet  utvrđen ili se može utvrditi  pa je tako podatak o dugovanju osobni podatak osobe na koju se dugovanje odnosi.

Slijedom navedenog, s obzirom da se u konkretnom slučaju radi o obradi osobnih podataka, primjenjuju se odredbe propisa kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštitu podataka) stoga smatramo da javna objava osobnih podataka dužnika općine ne bi bila opravdana i u skladu sa člankom 5. i 6. Opće uredbe o zaštitu podataka, odnosno da u konkretnom slučaju ne bi prevladavao javni interes u odnosu na zaštićenu privatnost pojedinca.

A

Povezano

Uvid u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata za posao

Objavljeno: 31.10.2022. Nastavno na Vaš upit o pružanju na uvid kandidatima natječajnog postupka dokumente ostalih kandidata iz natječajnog postupka, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi: Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od...

X
Skip to content