HR | EN

logo
header pozadina-min

Natpisne pločice na vratima uredskih prostorija tijela lokalne samouprave

Objavljeno: 7.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je upit o objavi imena i prezimena zaposlenika na natpisnim pločicama na vratima uredskih  prostorija tijela lokalne samouprave. Nastavno na navedeno, dajemo sljedeći odgovor:

Sukladno članku 5. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika, prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama; primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.

Člankom 6. Opće uredbe o zaštiti podataka je propisano da je obrada osobnih podataka zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg: ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa  ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane.

Kao poseban propis u opisanom slučaju ističemo Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj: 25/13 i 85/15) čiji je cilj omogućiti transparentnost i zakonitost djelovanja tijela javne vlasti omogućavanjem prava na informaciju, a koji bi u smislu citiranog članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka predstavljao zakonitu osnovu za obradu podataka.

Člankom 10. citiranog Zakona propisano je da su tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objaviti informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt.

Potrebno je napomenuti da niti jedno pravo nije apsolutno pa tako niti pravo na zaštitu osobnih podataka. Osobni podaci se prije svega mogu prikupljati i dalje obrađivati tako i javno objavljivati ako za isto postoji relevantna pravna osnova.

Pod pretpostavkom da se radi o objavi osobnih podataka zaposlenika tijela javne vlasti i to na način da su njihova imena i prezimena istaknuta na natpisnim pločicama na vratima uredskih prostorija tijela lokalne samouprave smatramo da, u cilju ostvarivanja načela transparentnosti djelovanja tijela javne vlasti, postoji opravdana svrha za objavu osobnih podataka zaposlenika u ograničenom opsegu, odnosno za objavu samo relevantnih podataka (ime, prezime i naziv radnog mjesta), sukladno načelu ograničene obrade podataka iz citiranog članka 5. Opće uredba o zaštiti podataka te za takvu objavu ne postoje zakonske prepreke.

A

Povezano

Uvid u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata za posao

Objavljeno: 31.10.2022. Nastavno na Vaš upit o pružanju na uvid kandidatima natječajnog postupka dokumente ostalih kandidata iz natječajnog postupka, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi: Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od...

X
Skip to content