HR | EN

logo
header pozadina-min

Objava osobnih podataka učenika i studenata kojima je dodijeljena stipendija

Objavljeno: 7.6.2019.

Ova Agencija zaprimila je upit vezan za zaštitu osobnih podataka ispitanika, kao fizičke osobe u postupku dodjele stipendija. S  aspekta zaštite osobnih podataka, iznosimo sljedeći načelan odgovor:

Ističemo kako se od 25. svibnja 2018., u svim državama članicama Europske unije izravno primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) kojom se štite temeljna prava i slobode pojedinaca, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka, a koja u članku 4. stavak 1. točka 1. propisuje da su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Sukladno članku 5. Opće uredbe, osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika, prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe, primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koju se obrađuju, točni i prema potrebi ažurni.
Sukladno članku 6. stavku 1. Opće uredbe obrada osobnih podataka je zakonita, ako je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha ili je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade, odnosno obrada je zakonita ako su ispunjeni drugi taksativno navedeni  pravni temelji/ uvjeti za obradu osobnih podataka  propisani cit. Uredbom.
U konkretnom slučaju u primjeni je i Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj:25/13, 85/15), kao poseban zakon,  kojim se između ostaloga  uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija. Istim Zakonom propisano je kako je korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (članak 1. citiranog Zakona).

Također, Zakon o pravu na pristup informacijama u članku 10. stavak 1. točka 8. propisuje da su tijela javne vlasti  obvezna na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, donacijama, sponzorstvima ili drugim pomoćima uključujući popis korisnika i visinu iznosa, a mogu ograničiti pristup informaciji, ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, sukladno članku 15. stavak 2. točka 4. (članak 10. stavak 1. točka 8).

S obzirom da se u konkretnom slučaju radi o osobnim podacima učenika i studenta koje objavljujete na mrežnoj (web) stranici i Oglasnoj ploči Općine, ova Agencija smatra da sukladno članku 15. stavku 2. točki 4. Zakona o pravu na pristup informacija, podaci smiju biti objavljeni na web stranici, pazeći pritom da se prilikom takve objave osobni podaci ne iskazuju/objavljuju u prekomjernom opsegu, a poglavito bez postojanja zakonite svrhe i valjanog pravnog temelja koji bi bio suprotan odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Stoga, prilikom objave istih potrebno je navesti samo nužne osobne podatke, što bi u konkretnom slučaju značilo ime i prezime, visinu iznosa, te eventualno mjesto stanovanja ne navodeći druge osobne podatke (primjerice; privatne adrese, OIB i sl.) jer bi se time grubo narušavala privatnost istih, te bi svaka druge objava osobnih podataka bila suprotna odredbi članka 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.

A

Povezano

Uvid u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata za posao

Objavljeno: 31.10.2022. Nastavno na Vaš upit o pružanju na uvid kandidatima natječajnog postupka dokumente ostalih kandidata iz natječajnog postupka, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi: Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od...

X
Skip to content