HR | EN

logo
header pozadina-min

OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, SEKTOR ZA NADZOR, ISTRAGE I ZAŠTITU PRAVA ISPITANIKA, Služba za zaštitu i promicanje prava ispitanika

Objavljeno 6. lipnja 2022.

Viši stručni savjetnik u Agenciji za zaštitu osobnih podataka – 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice – do povratka službenice s porodiljnog/rodiljnog dopusta u službu, radno mjesto (29)

Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke; najmanje 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; položen državni ispit odgovarajuće razine; znanje engleskog jezika; znanje rada na računalu

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno odredbama članka 56. Zakona o državnim službenicima. Kandidati koji imaju položen pravosudni ispit nisu u obvezi polagati državni ispit.

U Obrascu prijave na oglas, koji se može naći na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka (https://azop.hr/), potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na oglas potrebno je vlastoručno potpisati.

Obrazac prijave_RM29

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
  3. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, odnosno poslovima u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio);
  4. presliku diplome
  5. presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu odgovarajuće razine, odnosno državnom stručnom ispitu (za kandidate koji imaju položen državni stručni ispit).

Ukoliko je osoba mijenjala prezime, a dostavlja dokumentaciju sa starim prezimenom, potrebno je dostaviti dokaz o promjeni prezimena.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske – https://mpu.gov.hr/, neposredno ili poštom na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka (prijava na oglas), Selska cesta 136, 10000 Zagreb.

Ovaj oglas bit će objavljen na web stranicama: Agencije za zaštitu osobnih podataka – https://azop.hr/, Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske – https://mpu.gov.hr/ i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – https://burzarada.hzz.hr/.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas.

Kandidat/kinja koji se u prijavi na oglas poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21), i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13,152/14 , 39/18 i 32/20), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92,27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih poziva na razgovor (intervju).

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka (https://azop.hr/) najmanje pet dana prije održavanja intervjua.

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći, bit će objavljeni na web-stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka (https://azop.hr/) istodobno s objavom oglasa.

Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/na da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa. Nedostavljanje istih smatrat će se odustankom od prijma u državnu službu.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata javnom objavom na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr/) i mrežnoj stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka (https://azop.hr/).

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se objavljenom istekom osmoga dana od dana objave na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr/).

 

AZOP_oglas_RM29

Obrazac prijave_RM29

Opis poslova i podaci o plaći_RM29

A

Povezano

Nadzorno postupanje zbog povrede osobnih podataka vlasnika vozila

Nadzorno postupanje zbog povrede osobnih podataka vlasnika vozila

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je informaciju kako je došlo do "curenja" osobnih podataka više od milijun fizičkih osoba vlasnika vozila. Javnost obavještavamo kako je u tijeku nadzorno postupanje nad svim relevantnim subjektima u konkretnom slučaju te...

X
Skip to content