HR | EN

logo
header pozadina-min

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme – Viši stručni savjetnik radno mjesto br. 11

Na temelju članka 165. stavak 2. Zakona o državnim službenicima (,,Narodne novine“,  broj: 155/23) i točke IV. alineja 1. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske (,,Narodne novine“, broj 35/22, 37/23), Agencija za zaštitu osobnih podataka raspisuje,

 

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 SAMOSTALNA SLUŽBA ZA LJUDSKE RESURSE, OPĆE, FINANCIJSKO-PLANSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

 

Viši stručni savjetnik u Agenciji za zaštitu osobnih podataka – 1 izvršitelj/ica, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice – do povratka odsutne službenice, radno mjesto br. 11.

Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij iz područja ekonomije, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit odgovarajuće razine, znanje engleskog jezika, znanje rada na računalu.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane u članku 52. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno odredbama članka 99. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na oglas, potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu) te broj i naziv radnog mjesta i ustrojstvene jedinice na koje se osoba prijavljuje.

Kandidati mogu koristiti obrazac za prijavu koji se nalazi na web-stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka Obrazac-prijave_RM11

Prijavu na oglas potrebno je vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  1. Životopis;
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu;
  3. dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, odnosno poslovima u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio);
  4. dokaz o završenom stupnju obrazovanja (preslika diplome);
  5. presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu odgovarajuće razine, odnosno državnom stručnom ispitu (za kandidate koji imaju položen državni stručni ispit).

 

Ukoliko je osoba mijenjala prezime, a dostavlja dokumentaciju sa starim prezimenom, potrebno je dostaviti dokaz o promjeni prezimena.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske – https://mpu.gov.hr/, neposredno ili poštom na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka (prijava na oglas), Selska cesta 136, 10000 Zagreb.

Ovaj oglas bit će objavljen na web stranicama: Agencije za zaštitu osobnih podataka – https://azop.hr/, Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske – https://mpu.gov.hr/ i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – https://burzarada.hzz.hr/.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas.

Kandidat/kinja koji se u prijavi na oglas poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92,27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kinja pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka. Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete te ih poziva na razgovor (intervju).

 

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka (https://azop.hr/) najmanje pet dana prije održavanja intervjua.

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći, bit će objavljeni na web-stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka (https://azop.hr/) istodobno s objavom oglasa.

Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/na da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa. Nedostavljanje istih smatrat će se odustankom od prijma u državnu službu.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata javnom objavom na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr/) i mrežnoj stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka (https://azop.hr/).

 

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se objavljenom istekom osmoga dana od dana objave na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr/).

Ako se na Oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na intervjuu, ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka će obustaviti postupak Oglasa.

 

AZOP_oglas_RM11

Opis poslova i podaci o plaći_RM11

Obrazac-prijave_RM11

 

 

 

 

A

Povezano

Međunarodna konferencija ARC II projekta

Međunarodna konferencija ARC II projekta

U okviru europskog projekta ARC II (AWARENESS RAISING CAMPAING FOR SMEs (ARC) - Kampanja podizanja razine svijesti o zaštiti podataka za male i srednje poduzetnike), 9. travnja 2024. u Rimu održana je međunarodna konferencija, koja je okupila predstavnike hrvatskog i...

Preporuke za obradu osobnih podataka u sklopu parlamentarnih izbora

Preporuke za obradu osobnih podataka u sklopu parlamentarnih izbora

26. ožujka 2024. Agencija za zaštitu osobnih podataka, kao neovisno nadzorno tijelo odgovorno za praćenje primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, za predstojeće izbore za zastupnike u Hrvatski sabor donosi preporuke odnosne na obradu osobnih podataka koje političke...

X
Skip to content