HR | EN

logo
header pozadina-min

Preporuka (često postavljana pitanja): obrada osobnih podataka u stambenim zgradama

Je li dopušteno u stambenim zgradama uspostaviti sustav videonadzora?

U stambenim zgradama je dopušteno uspostaviti videonadzor pod uvjetima propisanim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18; dalje u tekstu: Zakon).

Koji su zakonski uvjeti za uspostavu videonadzora u stambenoj zgradi?

Za prikupljanje i obradu osobnih podataka putem sustava videonadzora u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno je postojanje pravnog temelja iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka, kojim je propisano da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

S tim u vezi, pravni temelj za postavljanje videonadzornog sustava može biti primjerice dokazani legitiman interes voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Legitiman interes voditelj obrade može dokazati provođenjem testa razmjernosti kako bi utvrdio preteže li legitiman interes voditelja obrade ili interesi, temeljna prava i slobode ispitanika.

Također, Vodič o obradi osobnih podataka putem videonadzora možete pronaći ovdje: https://arc-rec-project.eu/wp-content/uploads/2021/01/Vodic-za-uporabu-videonadzora.pdf

Primjerak testa legitimnog interesa možete pronaći ovdje: https://azop.hr/obrasci-predlosci/

Pored legitimnog interesa, potrebno je istaknuti kako je osobne podatke putem sustava videonadzora dopušteno obrađivati samo u Zakonbom propisane svrhe, a slijedom čega je prije uspostavljanja sustava videonadzora potrebno utvrditi svrhu takve obrade.

U koje svrhe je dopušteno obrađivati osobne podatke putem sutava videonadzora u stambenoj zgradi?

Obrada osobnih podataka putem videonadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem sustava videonadzora (članak 26. stavak 1. Zakona).

Je li za uspostavljanje sustava videonadzora i obradu osobnih podataka putem sustava videonadzora u stambenoj zgradi potrebna privola suvlasnika stambene zgrade?

Za uspostavljanje sustava videonadzora i obradu osobnih podataka putem sustava videonadzora u stambenoj zgradi nije potrebno prikupljanje dodatnih privola suvlasnika, već postojanje potrebne suglasnosti i pravnog temelja za ugradnju takvog sustava, primjerice legitimnog interesa.

S tim u vezi ističemo kako je za uspostavu videonadzora u stambenim odnosno poslovno-stambenim zgradama potrebna suglasnost suvlasnika koji čine najmanje 2/3 suvlasničkih dijelova (članak 31. stavak. 1. Zakona).

Koje dijelove stambene zgrade je dopušteno obuhvatiti videonadzorom?

Videonadzorom može se obuhvatiti samo pristup ulascima i izlascima iz stambenih zgrada te zajedničke prostorije u stambenim zgradama (članak 31. stavak 2. Zakona).

Zabranjeno je korištenje videonadzora za praćenje radne učinkovitosti domara, spremačica i drugih osoba koje rade u stambenoj zgradi (članak 31. stavak 3. Zakona).

Koje su obveze suvlasnika stambene zgrade u pogledu pružanja ispitanicima informacija o postavljenom videonadzoru?

Ispitanike je potrebno obavijestiti o prostorima koji su pod videonadzorom.

Oznaka mora biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja (članak 27. stavak 1. Zakona).

Informacije bi trebale biti prikazane na takav način da ispitanik može lako prepoznati okolnosti nadzora prilikom ulaska u nadzirano područje (otprilike u razini očiju).

Što mora sadržavati obavijest o videonadzoru?

Obavijest treba sadržavati lako razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pružaju sljedeće informacije:

 • da je prostor pod videonadzorom,
 • podatke o voditelju obrade,
 • podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava.

Osim navedenih podataka ispitaniku je potrebno pružiti i sljedeće informacije:

 • koja je svrha i pravna osnova za obradu osobnih podataka,
 • tko ima pravo pristupa tim podacima,
 • koji je vremenski rok pohrane zapisa videonadzora,
 • da li se snimke videonadzora prenose u treće zemlje ili međunarodne organizacije (one koje nisu članice EU),
 • o postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se na njega odnose, prava na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka te na prenosivost njegovih podataka drugom voditelju obrade,
 • o pravu na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).

Navedene informacije mogu biti sastavni dio obavijesti o videonadzoru ili se mogu nalaziti na nekom drugom dokumentu koji će biti lako dostupan ispitaniku (npr. na dokumentu objavljenom na oglasnoj ploči zgrade). Ukoliko navedene informacije nisu sastavni dio obavijesti o videonadzoru, na obavijesti bi trebala biti navedena informacija na koji način ispitanici mogu doći do tih informacija.

Dodatno, a budući da suvlasnici stambene zgrade predstavljaju voditelje obrade u smislu odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Agencija preporučuje da na obavijesti o videonadzoru bude naznačeno da su upravo suvlasnici stambene zgrade voditelji obrade, dok kontakt podaci mogu biti generičke naravi (primjerice: suvlasnicizgrade@gmail.com).

U tom kontekstu preporučamo objavu kontaktnih podataka predstavnika suvlasnika budući da je isti nadležan za zastupanje i predstavljanje suvlasnika prema upraviteljima i trećim osobama, međutim, napominjemo kako takvi podaci ne moraju sadržavati njegove osobne podatke u smislu osobnog imena i prezimena.

Osim toga, dodatno napominjemo kako suvlasnici međusobne odnose mogu urediti i pisanim sporazumom sukladno članku 85. stavku 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 97/17; dalje u tekstu: ZV) te u tom smislu odrediti osobu čiji će kontakt podaci biti javno objavljeni u kontekstu poštovanja obveza sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

S druge strane, ako u konkretnom slučaju ne postoji pisani sporazum te nije određen predstavnik suvlasnika, tada suvlasnici zgrade mogu zajedničkim dogovorom odrediti osobu koja će biti nadležna za postupanje po zahtjevima ispitanika vezanim za sustav videonadzora.

Tko ima pravo pristupa snimkama videonadzora, odnosno podacima prikupljenim putem sustava videonadzora?

Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem videonadzora ima odgovorna osoba voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade i/ili osoba koju on ovlasti (članak 28. stavak 1. Zakona).

Naprijed navedene osobe ne smiju koristiti snimke iz sustava videonadzora suprotno svrsi utvrđenoj u odredbi članka 26. stavka 1. Zakona (obrada osobnih podataka putem videonadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine).

U kontekstu videonadzora stambene zgrade, preporučujemo da suvlasnici prilikom donošenja odluke o uspostavljanju videonadzora odrede odgovornu osobu koja će imati pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem sustava videonadzora.

Smije li se uspostaviti videonadzor ceste i prostora ispred zgrade?

Suvlasnici stambene zgrade ne smiju uspostaviti videonadzor javne površine ispred zgrade.

Praćenje javnih površina putem videonadzora dozvoljeno je samo tijelima javne vlasti, pravnim osobama s javnim ovlastima i pravnim osobama koje obavljaju javnu službu, samo ako je propisano zakonom, ako je nužno za izvršenje poslova i zadaća tijela javne vlasti ili radi zaštite života i zdravlja ljudi te imovine (članak 32. stavak 1. Zakona).

Može li se obrada osobnih podataka putem sustava videonadzora u zajedničkim prostorijama stambene zgrade u kojim se nalaze spremnici za otpad smatrati obradom osobnih podataka u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu imovine suvlasnika sukladno članku 26. stavku 1. Zakona u kontekstu videonadzora zajedničkih dijelova zgrade u kojima se nalaze zajednički spremnici za otpad radi obrade osobnih podataka stanara i trećih osoba koji neovlašteno odlažu otpad u zajedničke spremnike a u cilju postupanja u skladu s obvezama propisanima Odlukom Grada Zagreba o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 7 od 28. veljače 2022.)?

Sukladno odredbi članka 23. stavka 1. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 7 od 28. veljače 2022.; dalje u tekstu: Odluka Grada Zagreba), korisnik usluge koji ne ispunjava svoje obveze ili ih neuredno ispuni dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu koji je razmjeran troškovima uklanjanja posljedica predmetnim člankom opisanog postupanja, a najviše u iznosu od 500,00 kuna za korisnike usluge iz kategorije korisnika kućanstvo, odnosno najviše u iznosu od 1000,00 kuna za korisnike usluge iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo, a za postupke propisane predmetnom odredbom.

Sukladno odredbi članka 23. stavka 4. Odluke Grada Zagreba, kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.

Slijedom naprijed navedenog, obrada osobnih podataka putem sustava videonadzora u zajedničkim prostorijama stambene zgrade u kojima se nalaze spremnici za otpad, mogla bi se smatrati obradom osobnih podataka u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu imovine suvlasnika stambene zgrade sukladno odredbi članka 26. stavka 1. Zakona.

U tom kontekstu naglašavamo kako za postavljanje sustava videonadzora nije potrebno prikupljanje dodatnih privola, već postojanje potrebne suglasnosti suvlasnika te legitimnog interesa kao pravnog temelja za ugradnju takvog sustava, kojeg su suvlasnici dužni i dokazati.

Legitiman interes može se dokazati provođenjem testa legitimnog interesa (test razmjernosti), a primjerak obrasca koji Vas vodi kroz postupak možete pronaći ovdje: https://azop.hr/obrasci-predlosci/

Osim toga, napominjemo kako sukladno odredbama članka 28. i 29. Zakona sustav videonadzora mora biti zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba, a odgovorne osobe koje imaju pravo pristupa osobnim podacima ne smiju koristiti snimke suprotno svrsi utvrđenoj u odredbi članka 26. Zakona.

Također, ističemo kako je sukladno odredbi članka 27. Zakona voditelj obrade ili izvršitelj obrade dužan označiti da je objekt odnosno pojedina prostorija u njemu (u konkretnom slučaju zajednička prostorija u kojoj se nalaze spremnici za otpad) te vanjska površina objekta pod videonadzorom, a oznaka treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja.

Obavijest treba sadržavati sve relevantne informacije sukladno odredbi članku 13. Opće uredbe o zaštiti podataka, a posebno jednostavnu i razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pružaju sljedeće informacije; da je prostor pod videonadzorom, podatke o voditelju obrade te podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava.

Obavijest treba sadržavati lako razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pružaju sljedeće informacije:

 • da je prostor pod videonadzorom,
 • podatke o voditelju obrade,
 • podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava.

Osim navedenih podataka ispitaniku je potrebno pružiti i sljedeće informacije:

 • koja je svrha i pravna osnova za obradu osobnih podataka,
 • tko ima pravo pristupa tim podacima,
 • koji je vremenski rok pohrane zapisa videonadzora,
 • da li se snimke videonadzora prenose u treće zemlje ili međunarodne organizacije (one koje nisu članice EU),
 • o postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se na njega odnose, prava na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka te na prenosivost njegovih podataka drugom voditelju obrade,
 • o pravu na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka)

Navedene informacije mogu biti sastavni dio obavijesti o videonadzoru ili se mogu nalaziti na nekom drugom dokumentu koji će biti lako dostupan ispitaniku (npr. na dokumentu objavljenom na oglasnoj ploči zgrade). Ukoliko navedene informacije nisu sastavni dio obavijesti o videonadzoru, na obavijesti bi trebala biti navedena informacija na koji način ispitanici mogu doći do tih informacija.

Ističemo kako je prilikom postavljanja sustava videonadzora potrebno voditi računa kako se istime ne zahvati javna površina, obzirom je odredbom članka 32. Zakona propisano kako je praćenje javnih površina putem videonadzora dozvoljeno samo tijelima javne vlasti, pravnim osobama s javnim ovlastima i pravnim osobama koje obavljaju javnu službu, i to samo ako je propisano zakonom, ako je nužno za izvršenje poslova i zadaća tijela javne vlasti ili radi zaštite zdravlja ljudi te imovine.

 

 

A

Povezano

OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM SUSTAVA VIDEONADZORA

1. PREPORUKA (upute/često postavljana pitanja) – OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM SUSTAVA VIDEONADZORA 2. Preporuka (često postavljana pitanja): obrada osobnih podataka u stambenim zgradama 3. Preporuka (često postavljana pitanja) u vezi obrade osobnih podataka putem...

X
Skip to content