HR | EN

logo
header pozadina-min

Preporuke za obradu osobnih podataka u sklopu parlamentarnih izbora

26. ožujka 2024.

Agencija za zaštitu osobnih podataka, kao neovisno nadzorno tijelo odgovorno za praćenje primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, za predstojeće izbore za zastupnike u Hrvatski sabor donosi preporuke odnosne na obradu osobnih podataka koje političke stranke, neovisne liste, kandidati i drugi sudionici trebaju poštovati tijekom kandidacijskog postupka i izborne promidžbe, kako bi obrada osobnih podataka svih sudionika izbora, a posebice birača bila u skladu sa zakonodavnim okvirom zaštite osobnih podataka.

Za potrebe oglašavanja i slanja personaliziranih poruka biračima, političke stranke/neovisne liste u pravilu se mogu oslanjati na privolu birača ili na legitimni interes. Primjerice, ako je birač simpatizer ili član određene političke stranke i/ili njezin donator, on može očekivati primanje personalizirane poruke iste, odnosno politička stranka ima legitiman interes za slanje takvih poruka. No, pozivanje na legitimni interes ne može biti paušalno već ga voditelj obrade (politička stranka) mora dokazati na način da prije obrade osobnih podataka provede test razmjernosti u kojemu će detaljno procijeniti pretežu li prava na obradu osobnih podataka od strane voditelja obrade ili pretežu prava na zaštitu osobnih podataka birača.

Važno je naglasiti da uz druga prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka, birač ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na takovu obradu svojih osobnih podataka, odnosno može prigovoriti primanju poruka, bez obzira je li dao privolu ili politička stranka ima legitiman interes za obradu osobnih podataka istog. O tom pravu birača je potrebno informirati jasno i odvojeno od svih drugih informacija te se preporuča da svaka promidžbena poruka sadrži i informaciju biraču/ispitaniku da se u svakom trenutku može usprotiviti daljnjem dobivanju takvih poruka (primjerice u poslanoj poruci potrebno je dostaviti link za odjavu takvih poruka ili informaciju na koji drugi način je isto moguće učiniti). Ako se ispitanik odnosno birač usprotivi dobivanju poruka, politička stranka/kandidat više iste ne smije slati.

Međutim, ukoliko se politička stranka obraća biraču koji nije dao privolu za obradu osobnih podataka u te svrhe ili birač nije član niti simpatizer te stranke odnosno nije dostavio svoje osobne podatke toj političkoj stranci, nije razvidna pravna osnova iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka za navedenu obradu osobnih podatka od strane političke stranke.

Ako građani zaprime poruku od strane političke stranke/neovisne liste, a nisu njezin član ili simpatizer niti su svoj e-mail odnosno broj mobitela podijelili s istom, imaju pravo od političke stranke/neovisne liste (kao voditelja obrade osobnih podataka) zatražiti pristup svojim osobnim podatcima (uključivo i informaciju o izvoru njihovih osobnih podataka). Voditelj obrade na zahtjev mora odgovoriti bez nepotrebna odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana.

Također, političke stranke, neovisne liste, kandidati dužni su na transparentan, jasan i sažet način informirati građane o obradi njihovih osobnih podataka, sukladno članku 13., odnosno 14. Opće uredbe o zaštiti podataka. Informacije moraju biti lako dostupne, primjerice na internetskim stranicama stranke, lecima i slično, odnosno birači u svakom trenutku moraju imati mogućnost pristupa svim relevantnim informacijama o obradi njihovih osobnih podataka (koja je pravna osnova za obradu, koji osobni podaci se prikupljaju, koliko se dugo čuvaju, tko su eventualni primatelji tih podataka itd.) te i birače upućujemo da se informiraju i o svim svojim pravima koja im pripadaju temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka. Više o pravima https://azop.hr/prava-ispitanika/

Preporuka je Agencije svim političkim strankama, neovisnim listama, kandidatima i drugim sudionicima izborne promidžbe da se u izlaganju svojih programa što više obraćaju građanima/biračima na načine koji ne uključuju nužno i obradu njihovih osobnih podataka (primjerice putem sredstava javnog priopćavanja, javnih tribina, dijeljenjem nepersonaliziranih letaka, brošura i ostalih materijala u kojima izlažu i obrazlažu svoj program).

Apeliramo na političke stranke, neovisne liste, kandidate i druge sudionike izbora da osobne podatke članova stranaka, simpatizera, odnosno birača obrađuju (prikupljaju, pohranjuju, dostavljaju, ostvaruju uvid i dr.) sukladno zakonodavnom okviru zaštite osobnih podataka te naglašavamo da u slučaju utvrđenja kršenja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Agencija je ovlaštena izreći korektivne mjere (npr. izdati službenu opomenu, upozorenje, ograničiti ili zabraniti obradu itd.) od kojih je najstroža upravna novčana kazna.

Naposljetku, sukladno članku 34. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), svatko tko smatra da mu je povrijeđeno pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, može podnijeti Agenciji zahtjev za utvrđivanje povrede prava https://azop.hr/zahtjev-za-utvrdivanje-povrede-prava/ (primjerice, ako je birač prigovorio političkoj stranci o obradi njegovih osobnih podataka u svrhu slanja promidžbenih poruka, a politička stranka nastavila je slati iste, birač se može obratiti Agenciji zbog povrede svojih prava).

 

Više informacija o obradi osobnih podataka u sklopu parlamentarnih izbora dostupno je na poveznici https://azop.hr/obrada-osobnih-podataka-u-sklopu-parlamentarnih-izbora/ 

 

A

Povezano

Međunarodna konferencija ARC II projekta

Međunarodna konferencija ARC II projekta

U okviru europskog projekta ARC II (AWARENESS RAISING CAMPAING FOR SMEs (ARC) - Kampanja podizanja razine svijesti o zaštiti podataka za male i srednje poduzetnike), 9. travnja 2024. u Rimu održana je međunarodna konferencija, koja je okupila predstavnike hrvatskog i...

X
Skip to content