HR | EN

logo
header pozadina-min

Prosljeđivanje videosnimki nadležnim tijelima u svrhu vođenja posebnih postupaka

 

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj ističe kako je bio zaposlenik društva, na radnom mjestu prodavača, maloprodajno mjesto te su izvan i unutar poslovnog prostora bile postavljene nadzorne kamere. Nadalje, podnositelj ističe kako je snimke nadzornih kamera njegov poslodavac iskoristio protiv njega i drugih djelatnika na način da je podnio kaznenu prijavu protiv njih radi kaznenog djela iz članka 279. stavka 1. Kaznenog zakona te donio odluku o otkazu ugovora o radu. S tim u vezi podnositelj ističe kako iz Optužnice Općinskog državnog odvjetništva u x od 31. ožujka 2021. godine proizlazi da su nadzorne kamere postavljene na maloprodajnom mjestu u yy, vlasništvo trgovačkog društva xxx, a ne društva xy koji je bio njegov poslodavac. Stoga podnositelj ističe kako smatra da je društvo xxx nezakonito prikupilo sporne snimke kao i nezakonito njima raspolagalo, protivno članku 28. stavcima 2. i 3. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Isto tako podnositelj ističe kako ni on ni ostali zaposlenici nisu bili na primjeren način obaviješteni o tome da će kao radnici društva xy biti snimani odnosno da su snimke korištene u suprotnu svrhu od one propisane člankom 26. stavkom 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Također, podnositelj navodi kako smatra da su videosnimke sačinjene protivno odredbama članka 30. stavka 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, a u vezi sa člankom 43. stavkom 1. Zakona o zaštiti na radu. Zaključno, podnositelj navodi kako je po izvršenom uvidu u spis Općinskog državnog odvjetništva utvrdio da je njegov poslodavac, društvo xy podnijelo kaznenu prijavu 9 mjeseci nakon nastanka sporne videosnimke te smatra kako je takvo postupanje protivno članku 29. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Zahtjev nije osnovan.

Potrebno je istaknuti kako podnositelj zahtjeva pogrešno ističe da su snimke korištene u suprotnu svrhu od one propisane člankom 26. stavkom 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, s obzirom na to da se obrada osobnih podataka putem videonadzora može, između ostalog, provoditi u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu imovine. Prema tome, u konkretnom slučaju je društvo xy kao poslodavac bilo ovlašteno pristupiti spornim snimkama te ih, uvažavajući članak 28. stavak 5. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka proslijediti Općinskom državnom odvjetništvu i drugim nadležnim tijelima u svrhu zaštite svoje imovine.

S tim u vezi, a nastavno na navode podnositelja zahtjeva o tome da je kaznena prijava podnesena nakon proteka 6 mjeseci od nastanka spornih videosnimki, potrebno je napomenuti kako članak 29. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka nigdje ne propisuje u kojem bi se roku morao pokrenuti određeni poseban postupak, stoga je društvo xy kao zajednički voditelj obrade imalo pravo sukladno navedenom članku Zakona čuvati snimke dobivene putem videonadzora u svrhu vođenja posebnih postupaka.

 Više u Rješenju.

X
Skip to content