HR | EN

logo
header pozadina-min

Videonadzor zajedničkih dijelova zgrade u kojima se nalaze zajednički spremnici za otpad u svrhu obrade osobnih podataka stanara koji neovlašteno odlažu otpad u zajedničke spremnike

Objavljeno: 12.12.2022.

Nastavno na mnogobrojne upite u pogledu primjene Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) u kontekstu videonadzora zajedničkih dijelova zgrade u kojima se nalaze zajednički spremnici za otpad radi obrade osobnih podataka stanara i trećih osoba koji neovlašteno odlažu otpad u zajedničke spremnike, a u cilju postupanja sukladno obvezama propisanima Odlukom Grada Zagreba o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 7 od 28. veljače 2022.), Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi:

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  – Opća uredba o zaštiti podataka je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine. Općom uredbom o zaštiti podataka se predviđaju specifikacije ili ograničenja njezinih pravila pravom države članice, te države članice mogu, u mjeri u kojoj je to potrebno radi usklađenosti i kako bi nacionalne odredbe bile razumljive osobama na koje se primjenjuju, elemente Uredbe uključiti u svoje nacionalno pravo.

Slijedom navedenog, Republika Hrvatska je dana 27. travnja 2018. godine usvojila Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka koji je stupio na snagu dana 25. svibnja 2018. godine (NN 42/2018, u daljnjem tekstu: Zakon).

U Republici Hrvatskoj su Zakonom detaljnije propisani uvjeti obrade osobnih podataka putem uspostavljanja sustava videonadzora.

Obrada osobnih podataka putem sustava videonadzora sukladno Zakonu

Prvenstveno je potrebno pojasniti da se videonadzor u smislu odredbe članka 25. stavka 1. Zakona odnosi na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane.

Osim toga, potrebno je istaknuti kako je odredbom članka 25. stavka 2. Zakona propisano sljedeće: „Ako drugim zakonom nije drugačije određeno, na obradu osobnih podataka putem sustava videonadzora primjenjuju se odredbe ovoga Zakona.“, a što upućuje na podrednu primjenu istog u slučaju obrade osobnih podataka putem sustava videonadzora.Nadalje, odredbom članka 26. stavka 1. Zakona propisano je da se obrada osobnih podataka putem videonadzora može provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem videonadzora.

U tom smislu upućujemo Vas na Smjernice 3/2019 Europskog odbora za zaštitu podataka o obradi osobnih podataka putem videouređaja u kojima su detaljnije razrađeni kriteriji za ocjenu zakonitosti i nužnosti postavljanja sustava videonadzora.

Budući da se u konkretnom slučaju radi o videonadzoru stambenih zgrada, dodatno se primjenjuju odredbe članka 31. Zakona. Naime, odredbom članka 31. propisano je da je za uspostavu videonadzora u stambenim odnosno poslovno-stambenim zgradama potrebna suglasnost suvlasnika koji čine najmanje 2/3 suvlasničkih dijelova.

Osim toga, stavkom 2. istoga članka propisano je da videonadzor može obuhvatiti samo pristup ulascima i izlascima iz stambenih zgrada te zajedničke prostorije u stambenoj zgradi

Sukladno odredbi članka 23. stavka 1. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 7 od 28. veljače 2022.; dalje u tekstu: Odluka Grada Zagreba), korisnik usluge koji ne ispunjava svoje obveze ili ih neuredno ispuni dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu koji je razmjeran troškovima uklanjanja posljedica predmetnim člankom opisanog postupanja, a najviše u iznosu od 500,00 kuna za korisnike usluge iz kategorije korisnika kućanstvo, odnosno najviše u iznosu od 1000,00 kuna za korisnike usluge iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo, a za postupke propisane predmetnom odredbom.

Sukladno odredbi članka 23. stavka 4. Odluke Grada Zagreba, kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.

Slijedom naprijed navedenog, obrada osobnih podataka putem sustava videonadzora u zajedničkim prostorijama stambene zgrade u kojima se nalaze spremnici za otpad, mogla bi se smatrati obradom osobnih podataka u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu imovine suvlasnika stambene zgrade sukladno odredbi članka 26. stavka 1. Zakona.

U tom kontekstu naglašavamo kako za postavljanje sustava videonadzora nije potrebno prikupljanje dodatnih privola, već postojanje potrebne suglasnosti suvlasnika te legitimnog interesa kao pravnog temelja za ugradnju takvog sustava, kojeg su suvlasnici dužni i dokazati.

Legitiman interes može se dokazati provođenjem testa legitimnog interesa (test razmjernosti), a primjerak obrasca koji Vas vodi kroz postupak možete pronaći ovdje: https://azop.hr/obrasci-predlosci/

Osim toga, napominjemo kako sukladno odredbama članka 28. i 29. Zakona sustav videonadzora mora biti zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba, a odgovorne osobe koje imaju pravo pristupa osobnim podacima ne smiju koristiti snimke suprotno svrsi utvrđenoj u odredbi članka 26. Zakona.

Također, ističemo kako je sukladno odredbi članka 27. Zakona voditelj obrade ili izvršitelj obrade dužan označiti da je objekt odnosno pojedina prostorija u njemu (u konkretnom slučaju zajednička prostorija u kojoj se nalaze spremnici za otpad) te vanjska površina objekta pod videonadzorom, a oznaka treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja.

Obavijest treba sadržavati sve relevantne informacije sukladno odredbi članku 13. Opće uredbe o zaštiti podataka, a posebno jednostavnu i razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pružaju sljedeće informacije; da je prostor pod videonadzorom, podatke o voditelju obrade te podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava.

Konkretno, obavijest o videonadzoru bi trebala sadržavati sljedeće podatke:

  1. da se prostor nalazi pod videonadzorom
  2. podatke o voditelju obrade
  3. podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava
  4. svrhu obrade
  5. pravnu osnovu
  6. prava ispitanika te
  7. informaciju da se cjelovite informacije nalaze na internetskoj stranici ili na drugom odgovarajućem mjestu u okviru Politike privatnosti

Ističemo kako je prilikom postavljanja sustava videonadzora potrebno voditi računa da se istime ne zahvaća javna površina, obzirom da je odredbom članka 32. Zakona propisano kako je praćenje javnih površina putem videonadzora dozvoljeno samo tijelima javne vlasti, pravnim osobama s javnim ovlastima i pravnim osobama koje obavljaju javnu službu, i to samo ako je propisano zakonom, ako je nužno za izvršenje poslova i zadaća tijela javne vlasti ili radi zaštite zdravlja ljudi te imovine.

A

Povezano

X
Skip to content