HR | EN

logo
header pozadina-min

Zahtjev za pristup osobnim podacima – postupanje u rokovima propisanim člankom 12. stavkom 3. Opće uredbe o zaštiti podataka

 

Objavljeno 24.11.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositeljica zahtjeva u bitnome navodi kako je dana 10. lipnja 2019. godine poštom preporučeno poslala društvu (banci) zahtjev za dostavom dokumentacije po kreditu broj: X. S tim u vezi, podnositeljica navodi kako predmetno društvo nije postupilo po predmetnom zahtjevu za dostavu dokumentacije sukladno predviđenom roku, već joj je zatraženu dokumentaciju dostavilo tek protekom roka u kojem je bilo dužno postupiti po zahtjevu podnositeljice.

Slijedom navedenog, podnositeljica zahtjeva ovoj Agenciji predlaže da postupi po zahtjevu te nakon provedenog postupka donese rješenje kojim će utvrditi da je predmetni zahtjev osnovan, odnosno da je došlo do povrede članka 15. stavka 3. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Zahtjev nije osnovan.

U provedenom postupku od strane Agencije utvrđeno je kako je podnositeljica zahtjeva poslala poštom preporučeno dana 10. lipnja 2019. godine društvu, zahtjev za dostavom dokumentacije po kreditu broj: X. S tim u vezi utvrđeno je kako je društvo predmetni zahtjev zaprimilo 11. lipnja 2019. godine te nastavno na isti dalo odgovor podnositeljici podneskom od 11. srpnja 2019. godine u prilogu kojeg je ujedno dostavilo podnositeljici zahtjeva kao korisnici kredita cjelokupnu kreditnu dokumentaciju po kreditu broj X.

Nastavno na navedeno, u ovoj upravnoj stvari utvrđeno je kako je društvo podnositeljici zahtjeva omogućilo ostvarivanje njezinog prava na pristup osobnim podacima i dostavilo svu dokumentaciju koju je podnositeljica zatražila u svom Zahtjevu za dostavu dokumentacije po kreditu broj: X od 10. lipnja 2019. godine. Prema tome, u konkretnom slučaju, društvo je postupilo sukladno članku 15. stavku 3. Opće uredbe o zaštiti podataka. Stoga je zahtjev podnositeljice u dijelu u kojem tvrdi da je u konkretnom slučaju došlo do povrede članka 15. stavka 3. Opće uredbe o zaštiti podataka valjalo odbiti kao neosnovan.

Isto tako, u konkretnom slučaju nije razvidno da je društvo po primitku zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup osobnim podacima iz članka 15. Opće uredbe o zaštiti podataka kojeg je podnijela podnositeljica podneskom od 10. lipnja 2019. godine, postupilo protivno rokovima propisanima člankom 12. stavkom 3. Opće uredbe o zaštiti podataka, kako to navodi podnositeljica u svom zahtjevu. Naime, u postupku je utvrđeno kako je društvo zaprimilo zahtjev podnositeljice za dostavom kreditne dokumentacije 11. lipnja 2019. godine te kako je isto odgovorilo na predmetni zahtjev podneskom od 11. srpnja 2019. godine. Prema tome, podnositeljica ničim nije dokazala, a niti proizlazi iz dokumentacije koja je dostavljena/ prikupljena u konkretnom postupku da nije udovoljeno zahtjevu podnositeljice za dostavu dokumentacije (podnesak od 10. lipnja 2019. godine) u rokovima propisanim člankom 12. stavkom 3. Opće uredbe o zaštiti podataka te je i u tom dijelu zahtjev podnositeljice valjalo odbiti kao neosnovan.

Dodatno, potrebno je naglasiti da, uzimajući u obzir protek vremena od godine podnošenja zahtjeva podnositeljice za dostavom kreditne dokumentacije X (2019. godina) do godine obraćanja Agenciji sa zahtjevom za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka (2023. godina), Agencija nije u mogućnosti provesti dodatne istražne radnje vezane uz konkretan slučaj.

Više u Rješenju.

X
Skip to content