HR | EN

logo
header pozadina-min

Početak koordinirane provedbene aktivnosti EDPB-a vezano za ulogu službenika za zaštitu podataka

OBAVIJEST – Upitnik o imenovanju i položaju službenika za zaštitu podataka

Bruxelles, 15. ožujka 2023. – Europski odbor za zaštitu podataka započeo je svoju koordiniranu provedbenu aktivnost za 2023. Tijekom 2023. godine, 26 tijela za zaštitu podataka diljem Europskog gospodarskog prostora i Europski nadzornik za zaštitu podataka sudjelovat će u Koordiniranom provedbenom okviru – CEF 2023 na temu imenovanja i uloge službenika za zaštitu podataka (DPO).

Službenici za zaštitu podataka kao posrednici između tijela za zaštitu osobnih podataka, pojedinaca i poslovnih subjekata igraju ključnu ulogu u doprinosu usklađivanja sa zakonodavnim okvirom o zaštiti osobnih podataka i promicanju učinkovite zaštite prava ispitanika.

Kako bi se ocijenilo imaju li službenici adekvatnu ulogu u svojim organizacijama, kako je propisano u člancima 37.- 39. Opće uredbe o zaštiti podataka, kao i dovoljnih resursa potrebnih za izvršavanje svojih zadataka, tijela za zaštitu podataka (DPA) koja sudjeluju, primijenit će CEF na nacionalnoj razini na više načina:

– službenicima za zaštitu podataka bit će upućeni upitnici kao pomoć pri utvrđivanju činjenica ili upitnici za utvrđivanje opravdanosti službene istrage;

– provođenje službene istrage;

– praćenje službenih istraga koje su u tijeku. 

Rezultati zajedničke inicijative koordinirano će se analizirati, a tijela za zaštitu podataka će odlučiti o mogućem daljnjem nadzoru na nacionalnoj razini i daljnjim mjerama provedbe. Osim toga, rezultati će se analizirati, stvarajući dublji uvid u predmetnu tematiku i omogućujući ciljano praćenje na razini EU-a. EDPB će objaviti izvješće o rezultatima ove analize nakon završetka poduzetih radnji.

Ovaj niz radnji predstavlja drugu inicijativu u okviru Koordiniranog provedbenog okvira (CEF). CEF (eng. Coordinated Enforcement Framework) inicijative imaju za cilj pojednostaviti provedbu i suradnju među tijelima za zaštitu podataka.

U ovoj koordiniranoj provedbenoj aktivnosti sudjelovat će i Agencija za zaštitu osobnih podataka te će u ponedjeljak, 20. ožujka 2023. započeti s provedbom istraživanja među službenicima za zaštitu podataka u Hrvatskoj.

A

Povezano

Vodiči i edukativni materijali o zaštiti osobnih podataka

Vodiči i edukativni materijali o zaštiti osobnih podataka

OBRASCI ZA USKLAĐIVANJE S OPĆOM UREDBOM O ZAŠTITI PODATAKA SMJERNICE EUROPSKOG ODBORA ZA ZAŠTITU PODATAKA RJEŠENJA, MIŠLJENJA, PREPORUKE   VODIČI I PROMOTIVNI MATERIJALI O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ZA GRAĐANE   Kako zaštititi svoje osobne podatke u online...

Kako i kada provesti procjenu učinka na zaštitu podataka?

Kako i kada provesti procjenu učinka na zaštitu podataka?

  Članak 35. Opće uredbe o zaštiti podataka Procjena učinka na zaštitu podataka VODIČ ZA PROVEDBU PROCJENE UČINKA NA ZAŠTITU PODATAKA.pdf OBRAZAC ZA PROVEDBU PROCJENE UČINKA NA ZAŠTITU PODATAKA 1.   Ako je vjerojatno da će neka vrsta obrade, osobito putem novih...

X
Skip to content