HR | EN

logo
header pozadina-min
Zahtjev za pristup osobnim podacima - postupanje u rokovima propisanim člankom 12. stavkom 3. Opće uredbe o zaštiti podataka

Objavljeno 24.11.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositeljica zahtjeva u bitnome navodi kako je dana 10. lipnja 2019. godine poštom preporučeno poslala društvu (banci) zahtjev za dostavom dokumentacije po kreditu broj: X. S tim u vezi, podnositeljica navodi kako predmetno društvo nije postupilo po predmetnom zahtjevu za dostavu dokumentacije sukladno predviđenom roku, već joj je zatraženu dokumentaciju dostavilo tek protekom roka u kojem je bilo dužno postupiti po zahtjevu podnositeljice.

Slijedom navedenog, podnositeljica zahtjeva ovoj Agenciji predlaže da postupi po zahtjevu te nakon provedenog postupka donese rješenje kojim će utvrditi da je predmetni zahtjev osnovan, odnosno da je došlo do povrede članka 15. stavka 3. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Zahtjev nije osnovan.

U provedenom postupku od strane Agencije utvrđeno je kako je podnositeljica zahtjeva poslala poštom preporučeno dana 10. lipnja 2019. godine društvu, zahtjev za dostavom dokumentacije po kreditu broj: X. S tim u vezi utvrđeno je kako je društvo predmetni zahtjev zaprimilo 11. lipnja 2019. godine te nastavno na isti dalo odgovor podnositeljici podneskom od 11. srpnja 2019. godine u prilogu kojeg je ujedno dostavilo podnositeljici zahtjeva kao korisnici kredita cjelokupnu kreditnu dokumentaciju po kreditu broj X.

Nastavno na navedeno, u ovoj upravnoj stvari utvrđeno je kako je društvo podnositeljici zahtjeva omogućilo ostvarivanje njezinog prava na pristup osobnim podacima i dostavilo svu dokumentaciju koju je podnositeljica zatražila u svom Zahtjevu za dostavu dokumentacije po kreditu broj: X od 10. lipnja 2019. godine. Prema tome, u konkretnom slučaju, društvo je postupilo sukladno članku 15. stavku 3. Opće uredbe o zaštiti podataka. Stoga je zahtjev podnositeljice u dijelu u kojem tvrdi da je u konkretnom slučaju došlo do povrede članka 15. stavka 3. Opće uredbe o zaštiti podataka valjalo odbiti kao neosnovan.  

Isto tako, u konkretnom slučaju nije razvidno da je društvo po primitku zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup osobnim podacima iz članka 15. Opće uredbe o zaštiti podataka kojeg je podnijela podnositeljica podneskom od 10. lipnja 2019. godine, postupilo protivno rokovima propisanima člankom 12. stavkom 3. Opće uredbe o zaštiti podataka, kako to navodi podnositeljica u svom zahtjevu. Naime, u postupku je utvrđeno kako je društvo zaprimilo zahtjev podnositeljice za dostavom kreditne dokumentacije 11. lipnja 2019. godine te kako je isto odgovorilo na predmetni zahtjev podneskom od 11. srpnja 2019. godine. Prema tome, podnositeljica ničim nije dokazala, a niti proizlazi iz dokumentacije koja je dostavljena/ prikupljena u konkretnom postupku da nije udovoljeno zahtjevu podnositeljice za dostavu dokumentacije (podnesak od 10. lipnja 2019. godine) u rokovima propisanim člankom 12. stavkom 3. Opće uredbe o zaštiti podataka te je i u tom dijelu zahtjev podnositeljice valjalo odbiti kao neosnovan. 

Dodatno, potrebno je naglasiti da, uzimajući u obzir protek vremena od godine podnošenja zahtjeva podnositeljice za dostavom kreditne dokumentacije X (2019. godina) do godine obraćanja Agenciji sa zahtjevom za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka (2023. godina), Agencija nije u mogućnosti provesti dodatne istražne radnje vezane uz konkretan slučaj.

Više u Rješenju.

Odbijanje zahtjeva za pristup osobnim podacima zbog nemogućnosti utvrđivanja identiteta

Objavljeno 24.11.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih, u kojem podnositeljica navodi kako je Grad X, Gradski ured X u ožujku 2021. godine od strane anonimne osobe zaprimio pismeno koje, između ostalog, sadrži intimne fotografije podnositeljice zahtjeva (koje podnositeljica u svom zahtjevu navodi kao biometrijske podatke) te je nastavio s daljnjom obradom njezinih osobnih podataka, na način da su isti bili dostupni raznim neovlaštenim osobama, kao i javnosti putem medijskih natpisa.

Nadalje, podnositeljica navodi kako se podneskom od 03. svibnja 2021. godine obratila Gradu X, Gradskom uredu X te zatražila pristup svojim osobnim podacima sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, kao i brisanje svojih osobnih podataka. S tim u vezi, podnositeljica ističe kako je Grad X, Gradski ured X odbio dostaviti traženo te naveo kako je stekao određena saznanja o događajima koji su, možebitno, vezani uz nju, bez preciziranja o čemu se radi, stoga ista navodi kako smatra da je došlo do povrede njezinih prava na zaštitu osobnih podataka.

Zahtjev nije osnovan.

U ovoj upravnoj stvari utvrđeno je kako je Grad X, Gradski ured X kao voditelj obrade povratno odgovorivši na zahtjev podnositeljice, podneskom od 05. svibnja 2021. godine postupio sukladno članku 12. stavku 2. Opće uredbe o zaštiti podataka, s obzirom na to da je obrazložio podnositeljici da u konkretnom slučaju nije mogao utvrditi identitet osobe čije je fotografije zaprimio putem anonimnog podneska. Dakle, iako je podnositeljica u skladu sa člankom 15. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka zatražila pristup svojim osobnim podacima, u konkretnom slučaju je voditelj obrade pravilno postupio kada je uzimajući u obzir odredbe članka 12. stavka 2. Opće uredbe odbio postupiti po zahtjevu podnositeljice u svrhu ostvarivanja njezinih prava, iz razloga što nije mogao sa sigurnošću utvrditi identitet osobe čije je fotografije zaprimio.

 Više u Rješenju

Zahtjev ispitanika za dostavom dokumentacije odnosne na Ugovor o kreditu

Objavljeno 21.11.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je  zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva navodi kako se obratio društvu sa Zahtjevom za dostavom sljedeće dokumentacije: Potvrde iz koje će biti vidljivo koji je iznos, kada i od koga naplaćen na ime troškova zaključenja ugovora te Potvrde iz koje će biti vidljivo koji su iznosi, kada i od koga naplaćeni na ime možebitne tečajne razlike, zatezne kamate, opomena i možebitnih drugih troškova, sve u odnosu na Ugovor o kreditu.

S tim u vezi, podnositelj zahtjeva ističe kako mu je društvo dostavilo dokumentaciju koju nije zatražio, dok onu koju jest zatražio mu predmetno društvo nije dostavilo.

Slijedom navedenog podnositelj zahtjeva ovoj Agenciji predlaže da postupi po zahtjevu te nakon provedenog postupka donese rješenje kojim će utvrditi da je predmetni zahtjev osnovan, odnosno da je došlo do povrede članka 15. stavka 3. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Zahtjev se odbija kao neosnovan.

Nastavno na zahtjev društvo je  podnositelju zahtjeva kao korisniku kredita dostavilo cjelovitu konto karticu Ugovora po kreditu, iz koje su vidljivi podaci koje je podnositelj zahtjeva tražio, a kojima predmetno društvo raspolaže.

Društvo je postupilo po zahtjevu za dostavom dokumentacije (osobnih podataka) podnositelja zahtjeva, na način opisan u članku 15. stavku 3. Opće uredbe o zaštiti podataka te dostavio zatražene osobne podatke podnositelju zahtjeva u opsegu kojem društvo raspolaže, stoga se u opisanom slučaju ne može govoriti o kršenju prava na pristup osobnim podacima kako se to objašnjava u zahtjevu podnositelja zahtjeva kojega je zaprimila Agencija te za koje tvrdnje nije dostavio dokaz koji bi upućivao na protivno utvrđenom u ovom upravnom postupku.

Više u Rješenju.

Zahtjev ispitanika za pristup osobnim podacima, ograničenje obrade i povlačenje privole

Objavljeno 13.10.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je  zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka, u kojemu podnositelj zahtjeva navodi kako je zatražio od Voditelja obrade pristup svojim osobnima podacima, na način da je zatražio informaciju na koji način Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke o o njemu kao korisniku javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, s konkretnim odgovorom je li Voditelj obrade i kome u prošlosti ustupao njegove osobne podatke i po kojoj osnovi. U svom zahtjevu također je zatražio ograničenje obrade osobnih podataka na najmanju moguću mjeru propisanu zakonom te je posebno naglasio kako povlači sve privole koje (ako) je po bilo kojoj osnovi dao.

Nadalje se navodi kako je zaprimio odgovor na zatražene informacije od Voditelja obrade, a iz kojega se po navodima podnositelja zahtjeva mogu izvući zaključci kako Voditelj obrade obrađuje njegove osobne podatke u opsegu ime, prezime, adresa, matični broj, financijske podatke, dok u odgovoru Voditelj obrade ne spominje podatke o njegovom imovinskom socijalnom statusu, a kako je iz odgovora vidljivo da prikupljaju i druge podatke, odnosno pripadnost kategoriji staračkog domaćinstva s određenim prihodima te broju članova porodičnog domaćinstva. Nadalje se navodi kako Voditelj obrade gore navedene osobne podatke upućuje trećim stranama bez prikupljene privole.

Isto tako, podnositelj zahtjeva ističe kako njegovom upitu za informacijama iz rujna 2019. godine praktično nije udovoljeno iz razloga što se komunikacijskim floskulama izbjegava konkretni odgovor na pitanje jesu li i kome sve u prošlosti ustupani njegovi osobni podaci i po kojoj osnovi, već se općenito daje informacija da se podaci dostavljaju dobavljačima Voditelja obrade i to kako navodi podnositelj zahtjev temeljem koncesijskog ugovora između Voditelja obrade te Općine X.

Nadalje, podnositelj zahtjeva navodi kako kao vlasnik osobnih podataka ima pravo dobiti konkretan odgovor od Voditelja obrade u odnosu na postavljeni upit te kako ima pravo onemogućiti Voditelja obrade da ustupa njegove osobne podatke trećim stranama o imovinskom statusu i kako je mišljenja da pravna osnova za ustupanje njegovih osobnih podataka trećim stranama ne može biti koncesijski ugovor kojeg Voditelj obrade nije sklopio sa njim kao podnositeljem zahtjeva.

Zahtjev nije osnovan.

Voditelj obrade u očitovanju naveo je kako je podnositelju zahtjeva od strane službenika za zaštitu osobnih podataka dostavljen odgovor u kojemu je navedena svrha obrade, vrsta osobnih podataka koji se obrađuju te kome se dostavljaju osobni podaci te mu je ponovno dostavljena i obavijest o zaštiti osobnih podataka za korisnike javnih usluga u kojoj je navedena svrha obrade osobnih podataka, kao i vrsta osobnih podataka koji se obrađuju. Voditelj obrade kao davatelj javne usluge dužan s aspekta Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Uredbe o gospodarenju otpadom, Zakona o koncesijama te poreznih propisa voditi propisane evidencije kao i ispostavljati račune za pruženu javnu uslugu te kako je obrada osobnih podataka nužna kako bi se ispunile zakonske obveze te kako bi se osiguralo ispunjenje ugovornih obveza temeljem sklopljenog Ugovora o koncesiji.

Zaključno se navodi kako Voditelj obrade koristi vanjske dobavljače za održavanje računovodstvenog (IT) sustava te produkciju dokumenata te kako su s istima u svrhu izvršenja ugovornih obveza dostavljeni podaci korisnika isključivo u nužnoj mjeri koja je potrebna za izvršenje usluga. Sa svim dobavljačima su sklopljeni i ugovori o obradi osobnih podataka u kojemu slučaju se društvo X nalazi u ulozi voditelja obrade osobnih podataka.

Više u Rješenju

Dostava informacija o obradi osobnih podataka

Objavljeno 13.9.2022.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojemu podnositelj zahtjeva ističe kako je putem elektroničke pošte zatražio od društva (pružatelja telekomunikacijskih usluga) informacije o mjestu gdje su spremljeni njegovi osobni podaci te temeljem kojih privola se obrađuju njegovi osobni podaci. Na njegovo traženje, podnositelj zahtjeva navodi kako je dobio samo generički odgovor kojim mu nisu pružene zatražene informacije o obradi njegovih osobnih podataka te kako se informacije o obradi osobnih podataka putem privola mogu dobiti isključivo putem prodajnog mjesta.

Budući da podnositelj zahtjeva nije bio zadovoljan generičkim odgovorom, istoga dana je ponovio svoj upit uz jasno preciziranje kako traži informaciju o obradi njegovih osobnih podataka, točnije mjestima gdje se nalaze spremljeni njegovi osobni podaci, a na koji nije dobio odgovor.

Zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka je osnovan. Pružanjem generičkog odgovora na upućeni zahtjev za ostvarivanjem prava na pristup osobnim podacima podnositelja zahtjeva od strane društva, došlo je do povrede prava na zaštitu osobnih podataka podnositelja zahtjeva iz članka 15. stavka 1., a u svezi s člankom 12. stavkom 2. i 3. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Više u Rješenju.

Pravo na pristup podacima

7.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj navodi da dopisom Veleučilišta nije postupljeno po njegovom traženju točnije po njegovom zahtjevu za pristup osobnim podacima temeljem članka 15. Opće uredbe o zaštiti podataka. Također navodi da dopis kojim je na njegov zahtjev odgovoreno nije donijela ovlaštena osoba točnije službenik za zaštitu podataka. Zahtjev je djelomično osnovan.

Pravo_na_pristup_podacima-veleuciliste

X
Skip to content