HR | EN

logo
header pozadina-min
Objava osobnih podataka na oglasnoj ploči stambene zgrade

Objavljeno 4.12.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositeljica zahtjeva navodi kako je predstavnik suvlasnika stambene zgrade u kojoj stanuje učinio dostupnim na oglasnoj ploči Rješenje o povezivanju zemljišnih knjiga i registra sklopljenih ugovora za zgradu koje, između ostalog, sadrži njezine osobne podatke (ime i prezime, OIB, opis etaže čiji je vlasnik te podatke o teretu/ uknjižbi založnog prava/ ugovoru o stambenom kreditu).

Zahtjev je osnovan. 

U cjelokupno provedenom postupku utvrđeno je kako je predstavnik suvlasnika stambene zgrade učinio dostupnim na oglasnoj ploči Rješenje o povezivanju zemljišnih knjiga i registra sklopljenih ugovora za zgradu koje, između ostalog, sadrži osobne podatke podnositeljice zahtjeva, a koje osim imena i prezimena sadrži i druge osobne podatke podnositeljice zahtjeva koji se upisuju u zemljišne knjige, a vezani su uz vlasništvo nekretnine.

Osobni podaci suvlasnika mogu se objavljivati na oglasnoj ploči stambene zgrade samo u slučaju da za isto postoji pravna osnova iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka. Naime, javnom objavom osobnih podataka na oglasnoj ploči narušava se privatnost suvlasnika budući da takvi podaci postaju dostupni i drugim osobama (posjetiteljima) koji nisu stanari stambene zgrade.

U konkretnom slučaju predstavnik suvlasnika je podnositeljicu zahtjeva, kao i ostale suvlasnike stambene zgrade, mogao obavijestiti o donesenom Rješenju o povezivanju zemljišnih knjiga i registra sklopljenih ugovora za zgradu primjerice objavom na zajedničkom sastanku suvlasnika zgrade ili dostavljanjem obavijesti/ rješenja u poštanske sandučiće, odnosno na drugi odgovarajući način, a sve u svrhu zaštite od javne dostupnosti osobnih podataka suvlasnika stambene zgrade.

Više u Rješenju.

Objava fotografije s privatnog Facebook profila na portalu

Objavljeno 22.11.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositeljica zahtjeva navodi kako je na internetskim stranicama X te na Facebook stranicama X  objavljen članak pod naslovom „X“ u kojem su objavljeni njezini osobni podaci. Točnije, u predmetnom članku je, između ostalog, navedeno „Vitkim nogama voli se pohvaliti i bivša …“ te je objavljena fotografija podnositeljice zahtjeva. Podnositeljica dalje navodi kako se sporna fotografija nalazi na njezinom privatnom Facebook profilu te do nje mogu doći samo registrirani korisnici i to samo oni koji su „njezini prijatelji“, odnosno ista nije nastala u vezi njezinog javnog angažmana. Zaključno, podnositeljica navodi kako nije dala svoju privolu za navedenu objavu.

Zahtjev je osnovan.

Zakon o medijima predstavlja pravnu osnovu za obradu osobnih podataka sukladno članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka. Prema tome, društvo X kao medij ima pravo objavljivati informacije koje mogu sadržavati osobne podatke u opsegu koji je relevantan/nužan za postizanje zakonom utvrđene svrhe. Međutim, u konkretnom slučaju društvo X kao voditelj obrade nije dokazao da za objavu fotografija podnositeljice zahtjeva koji su navedeni u članku pod naslovom „X?“, postoji jedna od pravnih osnova iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka. Ujedno, objavom fotografija podnositeljice zahtjeva, predmetni voditelj obrade postupio je i protivno članku 5. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Društvo X je u svom očitovanju navelo kako je više puta pisalo o podnositeljici zahtjeva te kako je ista istaknuta članica političke stranke, zadužena za komunikaciju s medijima, odnosno kako je ista bila predsjednica X. Međutim, potrebno je istaknuti kako se navedeni navodi ne mogu uzeti kao relevantni za konkretnu situaciju, s obzirom na to da se sporni članak ne odnosi na djelovanje političke stranke odnosno ne radi se o davanju izjave za medije, a niti se tiče djelovanja podnositeljice zahtjeva kao predsjednice X. Prema tome, pozivanje društva X na neke prijašnje objave/obrade osobnih podataka podnositeljice zahtjeva, ne može predstavljati pravnu osnovu za obradu/objavu njezinih fotografija u spornom članku.

Više u Rješenju.

Objava osobnih podataka u medijima - obavještavanje javnosti o osuđujućoj nepravomoćnoj presudi za kazneno djelo bludnih radnji

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka, u kojemu podnositelj zahtjeva navodi kako je portal objavio medijski članak, a koji sadrži, između ostalog, njegove osobne podatke u opsegu: ime i prezime te fotografija. Podnositelj zahtjeva traži da Agencija naredi portalu da ukloni njegove osobne podatke, budući da nije dao dozvolu za objavu gore navedenog opsega osobnih podataka te da se u medijskom članku iznose podaci iz presude kaznenog suda koja još uvijek nije postala pravomoćna, te kako se radi o slučaju iz 2013. godine.

Zahtjev nije osnovan.

Utvrđeno je kako je obrt kao voditelj obrade osobnih podataka putem URL poveznice objavio osobne podatke podnositelja zahtjeva, a sve u kontekstu obavještavanja javnosti o osuđujućoj nepravomoćnoj presudi za kazneno djelo bludnih radnji na koje je osuđen podnositelj zahtjeva. Pravo je i dužnost medija, pa tako i obrta, kao pružatelja elektroničke publikacije, da izvještava javnost o svim kaznenim postupcima i donesenim presudama koje bi mogle interesirati javnost, a osobito kada su okrivljenici osobe koje često puta istupaju u javnosti, kao što je to slučaj sa podnositeljem zahtjeva koji kao književnik i novinar često puta istupa u javnosti. Za objavljeni opseg osobnih podataka postojao je interes javnosti da bude informirana o  nepravomoćnoj presudi kojom se podnositelj osuđuje na uvjetnu kaznu zatvora, a sve u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (c) i člankom 6. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka. U odnosu na fotografiju također je utvrđeno kako je ista nužna u svrhu nedvojbenog utvrđivanja identiteta podnositelja zahtjeva kao okrivljenika u kaznenom postupku. Osim toga se na internetu može pronaći niz fotografija podnositelja zahtjeva, budući da je isti javna osoba te često puta istupa u javnosti kao književnik i novinar.

Više u Rješenju.

Objava osobnih podataka o postojanju otvorenog dugovanja

Objavljeno 31.10.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je predstavku, u kojoj se ističe kako se traži žurna i promptna reakcija nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka povodom javne objave osobnih podataka o postojanju duga x iz od strane y, a koji su objavljeni na mrežnim stranicama y te dostupni putem URL poveznice.

Utvrđuje se da je javnom objavom osobnih podataka o postojanju otvorenog dugovanja došlo do povrede odredbi članka 5. stavka 1. točke (a) i (b) te članka 6. stavka 1. i 4. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Više u Rješenju

Javna objava osobnih podataka u prekomjernom opsegu na službenoj internetskoj stranici Općine

Objavljeno 31.10.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva u bitnome navodi kako je Općina na svojim službenim internetskim stranicama objavila njegove osobne podatke u opsegu njegovog imena, prezimena, adrese, telefona, e-mail adrese te podataka o broju čestice nekretnine i financijsku ponudu sa njegovim potpisom. S tim u vezi podnositelj zahtjeva navodi kako za takvu objavu nije postojala pravna osnova iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Kao dokaz svojim navodima iz podnesenog zahtjeva za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka podnositelj zahtjeva Agenciji dostavlja screen shot internetske stranice Općine Sjednice općinskog vijeća te pojedinačne popratne akte i dokumente objavljene u pdf. formatu, a koji između ostaloga sadrže i njegove osobne podatke u opsegu njegovog imena, prezimena, adrese, telefona, e-mail adrese i broj katastarske čestice.

Zahtjev je djelomično osnovan.

Više u Rješenju.

Objava osobnih podataka političara u lokalnim medijima (primanja od Centra za socijalnu skrb na godišnjoj razini)

Objavljeno 13.10.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva navodi kako je odgovorna osoba objavila njegove osobne podatke u medijima s namjerom da ga se diskriminira, točnije da je na portalu objavljen članak u kojem su objavljeni njegovi osobni podaci.

Po zaprimanju predmetnog zahtjeva, Agencija je od strane Pučkog pravobranitelja, Trg hrvatskih velikana 6, Zagreb zaprimila na nadležno postupanje pritužbu (podnositelja zahtjeva) u kojoj podnositelj ističe kako je odgovorna osoba u XY u lokalnim medijima i na svojoj Facebook stranici objavio kako je podnositelj zahtjeva korisnik prava iz socijalne skrbi te kako su njegovi podaci objavljeni s ciljem stvaranja neprijateljskog, ponižavajućeg i uvredljivog okruženja što dovodi do diskriminacije temeljem imovnog stanja.

Zahtjev se odbija kao neosnovan.

Više u Rješenju

Objava osobnih podataka policijskog službenika u javnoj grupi na društvenoj mreži

Objavljeno 9.8.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je izvješće Postaje granične policije u kojemu se navodi kako je na Facebook profilu javno dostupne grupe objavljen videozapis u trajanju od 6 sekundi u kojem je snimljen policijski službenik na motoru, dok se lice policijskog službenika ne vidi. Dalje se ističe kako je osoba X putem vlastitog Facebook profila objavila komentar na gore navedeni videozapis na način da je objavio fotografiju policijskog službenika za vrijeme dok je navedeni policijski službenik obnašao službenu dužnost bez postojanja javnog interesa za objavljivanjem fotografije.

U ovoj upravnoj stvari nije utvrđeno da bi predmetna objava fotografije bila vezana uz informiranje javnosti o mogućem nezakonitom postupanju policijskog službenika prilikom primjene policijskih ovlasti prema građanima, već je ista objavljena u svrhu nedvojbene identifikacije policijskog službenika uslijed njegovog zaustavljanja na autobusnoj postaji u trenutku dok je obnašao dužnosti na policijskom motoru te kako to proizlazi iz raznih komentara koji su objavljeni od strane Facebook korisnika zbog nezadovoljstva stanovnika uslijed navodno prerigoroznog kažnjavanja sudionika u javnom prometu od strane predmetnog policijskog službenika te zaustavljanja policijskog službenika na autobusnoj postaji u tijeku vožnje službenog policijskog motora.

Budući da X nije dokazao postojanje zakonite svrhe i pravne osnove za objavu fotografije policijskog službenika u javno dostupnoj grupi na društvenoj mreži Facebook, opisanim postupanjem došlo je do povrede članka 5. stavka 1. točke (b) te članka 6. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Više u Rješenju

Objava osobnih podataka u medijima - javni interes (općeopasna radnja protiv sigurnosti života)

Objavljeno 9.8.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva navodi kako su u članku na portalu neovlašteno izneseni njegovi osobni podaci, a čime je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka.

Podnositelj zahtjeva navodi kako se unutar članka, kao prilog nalaze videozapisi i fotografije na kojima se može vidjeti njegov identitet na način da su prikazane slike i snimke tijela i lica bez zamagljivanja, glas, adresa nekretnine na kojoj gradi objekt u svrhu stanovanja, pri čemu je u samom naslovu članka navedeno njegovo ime i prezime, a bez da za to postoji javni interes ili bilo koji drugi pravni temelj za takvu objavu.

Zahtjev nije osnovan.

U očitovanju Agenciji predmetni medij navodi kako je podnositelj zahtjeva poduzimao općeopasnu radnju protiv sigurnosti života osoba koje su postupale temeljem sudske odluke. Također, navodi kako radnici koje je podnositelj zahtjeva polijevao vodom dok su isti rukovali strojevima pod naponom predstavlja općeopasnu radnju protiv sigurnosti života, a da je tome tako potvrđuje i činjenica da je protiv podnositelja zahtjeva postupala i policija. Nadalje, navodi kako predmetni video i fotografija prikazuju prethodno navedeno postupanje podnositelja koje ima sva obilježja kaznenog djela te je u interesu javnosti da bude upoznata sa postupanjem koje predstavlja opasnost za život osoba, a osobito kada takvo postupanje čini osoba koja je otprije poznata javnosti kao poduzetnik i investitor koji djeluje u javnom prostoru.

Utvrđeno je kako je medij zakonito prikupio i obrađivao osobne podatke podnositelja zahtjeva s obzirom da ima pravnu osnovu za prikupljanje informacija koje mogu sadržavati i osobne podatke fizičkih osoba u posebnom zakonu tj. sukladno Zakonu o medijima te ima pravo informirati javnost o pitanjima od javnog interesa. Također, medij ima pravo objavljivati informacije koje mogu sadržavati osobne podatke u opsegu koji je relevantan/nužan za postizanje zakonom utvrđene svrhe. Međutim, prilikom objave određenog opsega osobnih podataka medij kao voditelj obrade dužan je voditi brigu o poštovanju temeljnih načela obrade osobnih podataka u smislu članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka, a s tim u vezi i zakonitosti obrade iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti  podataka. Pri tome je uzeto u obzir da se radi o objavi određenog opsega osobnih podataka kojim se postiže zakonom utvrđena svrha, u konkretnom slučaju informiranje javnosti, a koja prevladava u odnosu na zaštitu osobnih podataka podnositelja zahtjeva. Stoga je u postupku cijenjena činjenica da bi svrha obrade/objave osobnih podataka bila informirati javnosti, a što podrazumijeva obradu osobnih podataka u opsegu koji je relevantan (nužan) za ispunjenje svrhe.

Više u Rješenju.

Objava osobnog podatka (fotografije) od strane agencije za promet nekretnina na mrežnim stranicama oglasnika

Objavljeno 13.9.2022.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojemu podnositeljica zahtjeva ističe kako je agencija za promet nekretnina putem mrežnih stranica oglasnika, bez njezine privole i znanja, objavila njezinu fotografiju tijekom razgledavanja jednog stana koji je bio oglašen za prodaju, a protivno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Zahtjev se odbija kao neosnovan.

Utvrđeno je kako iz priložene fotografije nije moguće sa sigurnošću utvrditi identitet osobe (podnositeljice zahtjeva) koja se nalazi na spornoj fotografiji, budući da se kod procjene mogućeg utvrđivanja identiteta treba poći od objektivnih/razumnih čimbenika te vremena koje je potrebno uložiti kako bi prosječna osoba mogla na nedvojbeni način (izravno/neizravno) utvrditi identitet pojedinog ispitanika. Uzimajući u obzir da je identitet podnositeljice zahtjeva nemoguće utvrditi putem objektivnih čimbenika koji stoje na raspolaganju prosječnoj osobi koja nije poznavatelj podnositeljice zahtjeva iz samog uvida u priloženu fotografiju na kojoj nije jasno vidljivo lice, koje je i većim dijelom prekriveno nošenjem kirurške maske, u predmetnoj situaciji se ne može govoriti o osobnom podatku u smislu članka 4. stavka 1. točke 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, pa samim time nije niti postojala obveza agencije za promet nekretnina da obriše fotografiju na kojoj se nalazi (po tvrdnjama podnositeljice) podnositeljica zahtjeva, budući da se radi isključivo o objavi fotografije nekretnine koja je namijenjena prodaji te koja ne sadržava osobne podatke u smislu članka 4. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Više u Rješenju

Objava osobnih podataka dobitnika nagradne igre na službenoj internetskoj stranici u prekomjernom opsegu

Objavljeno 5.9.2022.

Agencija za zaštitu osobnih podataka došla je do saznanja kako je Banka (u daljnjem tekstu društvo), kao voditelj obrade osobnih podataka na svojim službenim internetskim stranicama objavila osobne podatke dobitnika nagradne igre u prekomjernom opsegu, točnije opsegu podataka o osobnom identifikacijskom broju (OIB) i adresi stanovanja dobitnika nagradne igre.

U konkretnom slučaju utvrđeno je kako nisu bili ispunjeni uvjeti poštene i zakonite obrade osobnih podataka iz članak 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka, budući da predmetno društvo u provedenom postupku nije dokazalo postojanje zakonite pravne osnove za objavu osobnih podataka u opsegu OIB-a i adrese stanovanja dobitnika konkretne nagradne igre. Dakle, imajući u vidu načela obrade osobnih podataka i postupanje predmetnog društva kao voditelja obrade, smatramo da predmetno društvo nije udovoljilo osnovnim načelima zakonite, poštene i transparentne obrade osobnih podataka, a osobito načela smanjenja količine podataka koje propisuje da osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.

S aspekta propisa kojima je regulirana zaštita osobnih podataka te u svrhu ostvarivanja transparentnosti provođenja nagradne igre, sukladno načelu razmjernosti u obradi podataka moguće je učiniti dostupnim samo nužan opseg podataka koji omogućuje postizanje zakonom utvrđene svrhe, primjerice ime i prezime, mjesto stanovanja.

Budući da je u ovoj upravnoj stvari utvrđeno kako je postupanjem društva došlo do povrede prava na zaštitu osobnih podataka dobitnika nagradne igre, odnosno do objave njihovih osobnih podataka u prekomjernom opsegu, Agencija je odlučila društvu kao voditelju obrade izdati službenu opomenu za utvrđeno kršenje prava na zaštitu predmetnih osobnih podataka.

Više u Rješenju

Objava osobnih podataka u medijima - javni interes (objava isplaćenog honorara za rad u projektu koji sufinancira EU)

25.1.2022.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojemu podnositelj zahtjeva navodi kako su u članku na portalu neovlašteno objavljeni njegovi osobni podaci – ime i prezime te honorar koji je ostvario za posao obavljen u sklopu projekta Škola za život te da je došlo do povrede njegovog prava na zaštitu osobnih podataka.

U provedenom postupku, utvrđeno je da je za objavu osobnih podataka u sklopu članka postojala pravna osnova iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka te da objavom navedenog opsega osobnih podataka nisu povrijeđena prava podnositelja zahtjeva, odnosno da navedena obrada nije bila prekomjerna, naročito uzimajući u obzir opseg objavljenih podatka te činjenici da se u konkretnom slučaju radi o trošenju javnih sredstava. Stoga, zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka odbijen je kao neosnovan.

Naime, Zakon o medijima, kao poseban zakon, predstavlja zakonsku osnovu za prikupljanje i obradu osobnih podataka sukladno članku 6. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka. Navedeni zakon propisuje uvjete pod kojima se informacije mogu objavljivati kao i prava i obveze novinara (nakladnika), medijska načela i obveze. Voditelj obrade u konkretnom je slučaju zakonito prikupio i javno objavio osobne podatke podnositelja zahtjeva, budući da ima pravnu osnovu za prikupljanje informacija koje mogu sadržavati osobne podatke fizičkih osoba sukladno Zakonu o medijima i da ima pravo informirati javnost o pitanjima od javnog interesa. Nema povrede prava na zaštitu privatnosti ako u pogledu informacije prevladava opravdani javni interes nad zaštitom privatnosti u odnosu na djelatnost novinara ili na informaciju (članak 8. Zakona o medijima), a upravo u ovom slučaju prevladava javni interes za informacijama jer je riječ o isplati sredstava vezano za rad u sklopu projekta „Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme” u kojemu je nositelj projekta Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Isto tako, uzimajući u obzir načela obrade iz članka 5. Opće uredbe o zaštiti podatka, naročito načelo smanjenja količine podataka, potrebno je istaknuti kako je voditelj obrade obrađivao osobne podatke podnositelja zahtjeva u minimalnom opsegu (ime i prezime, trajanje, vrstu ugovora te ugovoreni iznos).

Potrebno je naglasiti kako pravo na zaštitu osobnih podataka nije apsolutno te se isto može obrađivati pod uvjetima koji su definirani posebnim propisima. U konkretnom slučaju se radi o podacima koji se tiču potrošnje javnih sredstava, a koje bi radi transparentnog rada tijela javne vlasti trebale biti dostupne, imajući u vidu odredbu članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. U predmetnom slučaju radi se o potrošnji sredstava tijela javne vlasti, što predstavlja raspolaganje javnim odnosno proračunskim sredstvima. Za navedenu informaciju se zakonom podrazumijeva javni interes odnosno pravo svih fizičkih i pravnih osoba da znaju na koji se način i u koju svrhu koriste javna sredstva.

Rješenje

Objava osobnih podataka na službenoj internetskoj stranici Doma zdravlja

6.4.2020.

Agencija je zaprimila zahtjev za utvrđivanje povrede prava u kojem podnositeljica navodi da su je objavom njezinih osobnih podataka na web stranici jednog doma zdravlja došlo do povrede njezinog prava na zaštitu osobnih podataka. Dom zdravlja u svom očitovanju navodi da je kao proračunski obveznik obvezan sukladno članku 12. stavku 5. Zakona o proračunu i članka 27. Pravilnika o financijskom  računovodstvu objaviti godišnje financijske  izvještaje  na svojim internetskim stranicama  najkasnije u roku od 8 dana od dana predaje.

Agencija je utvrdila da je Dom zdravlja imao pravnu osnovu za objavu navedenog dokumenta na web stranici, međutim ne postoji pravna osnova i zakonita svrha za objavu osobnih podataka podnositeljice zahtjeva kao i svih drugih fizičkih osoba s kojima predmetni Dom zdravlja vodi sudske sporove te je time došlo do objave osobnih podataka bez zakonite osnove protivno članku 5., 6. i 25. Opće uredbe o zaštiti podataka.  Agencija je naložila Domu zdravlja kao voditelju obrade da prilikom obrade osobnih podataka koje obrađuje i objavljuje u dokumentima postupa  u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, da briše osobne podatke podnositeljice zahtjeva i svih drugih osoba koji su navedeni u predmetnom dokumentu u skladu sa člankom 17. stavkom 1 (d) i da poduzme odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka kako dokument ne bi bio dostupan  pretragom putem Google tražilice.

Objava_osobnih_podataka_na_web_stranici_doma_zdravlja-zahtjev_usvojen

Objava osobnih podataka u javno dostupnom imeniku

7.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka  zaprimila je 15. listopada 2018. godine zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositeljica zahtjeva navodi  da je Centar za socijalnu skrb donio rješenje o brisanju iz Imenika dadilja te da s danom podnošenja zahtjeva za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka još uvijek nije izvršeno brisanje njenih osobnih podataka iz javno dostupnog Imenika dadilja, iako je rješenje postalo pravomoćno. Podnositeljica u bitnom ističe kako su slijedom nepostupanja po pravomoćnom rješenju njeni osobni podaci i dalje vidljivi u javno dostupnom Imeniku dadilja, te da joj je slijedom navedenog povrijeđeno pravo na privatnost. Zahtjev nije osnovan.

Objava_osobnih_podataka-imenik_dadilja

Objava osobnih podataka u elektroničkoj medijskoj publikaciji Udruge

7.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu Agencija) zaprimila je dana 26. studenog 2018. godine zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojemu podnositelj zahtjeva navodi kako je Udruga xy na svojoj elektroničkoj medijskoj publikaciji kao voditelj obrade dana 20. studenog 2018. godine objavila medijski članak o xy, te je čitateljima priložila i tužbu tekstu koju je podnositelj zahtjeva podnio preko svog punomoćnika nadležnom sudu iz kojih su vidljivi osobni podaci podnositelja zahtjeva, konkretnije ime i prezime, mjesto, adresa stanovanja i OIB, a iz objavljenih osobnih podataka se može utvrditi njegov identitet. Zahtjev je osnovan.

Objava_osobnih_podataka_u_elektronickoj_medijskoj_publikaciji

Objava osobnih podataka na internetskoj stranici

7.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka  zaprimila je zahtjev za  utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva navodi da je na Internetu formirana stranica na kojoj je napisano da su dokumenti koji su objavljeni temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama dostupni svima da se vidi kako se troše proračunski novci, a dokumenti se odnose na određene osobe, konkretno podnositelj zahtjeva navodi da postoji cijeli niz dokumenata odnosnih na plaću, školovanje i putne troškove, a dobiveni su temeljem Zahtjeva za pravo na pristup informacijama. Podnositelj zahtjeva navodi da mu je objavom dokumenata povrijeđena privatnost i narušen ugled. Zahtjev nije osnovan.

Objava_osobnih_podataka_na_internetskoj_stranici-zahtjev-neosnovan

Objava osobnih podataka u časopisu - službeni podaci

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositeljica zahtjeva navodi kako smatra da joj je povrijeđeno njeno pravo na zaštitu osobnih podataka objavom njegovog imena i prezimena, mobitela, e-mail adrese u sklopu novinarskog članka koji je objavljen u 115. broju časopisa x. Podnositeljica navodi da se redakcija časopisa obratila njezinom poslodavcu s upitom, na koji je ona odgovorila e-mailom te je potom objavljen članak s njezinim odgovorom. U prilogu svog zahtjeva podnositeljica je dostavila sporan članak u kojem se navode njezini osobni podaci.

Zahtjev nije osnovan.

Osobni podaci podnositeljice spominju se u konkretnom članku u poslovnom smislu te su u tom smislu i objavljeni. Podnositeljica zahtjeva mora biti svjesna da za objavu njezinih osobnih podataka u sklopu odgovora na upit novinara, a isti je objavljen u sklopu članka u časopisu x, nije bila potrebna njezina privola za objavu njezinih osobnih podataka jer privola nije jedina pravna osnova za obradu osobnih podataka. Objavom osobnih podataka podnositeljice u konkretnom slučaju nije došlo do povrede privatnost podnositeljice zahtjeva na radnom mjestu na način kako to regulira Opća uredba o zaštiti podataka i poseban zakon – Zakon o medijima. Također, potrebno je napomenuti ako podnositeljica zahtjeva smatra da novinarski članak u kojem se spominju njezini osobni podaci nije pisan sukladno Zakonu o medijima, na raspolaganju joj stoje druga pravna sredstva, a za čije postupanje nije nadležna ova Agencija.

U konačnici, temeljem navedenog u Rješenju, utvrđeno je da osobni podaci podnositelja zahtjeva nisu obrađivani protivno članku 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka te je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Preuzmite rješenje.

Objava osobnih podataka na oglasnoj ploči

Agencija za zaštitu osobnih podataka  zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva navodi kako je zaposlen u društvu x na radnom mjestu vozača autobusa. Nadalje, navodi kako je isto društvo, kao poslodavac, objavilo popis svih zaposlenika, koji su nagrađeni novčanom naknadom od 1000,00 kuna (ukupno pedeset vozača) i to onih koji su ostvarili najveći broj prekovremenih sati u 2018. godini, a istodobno nisu imali niti jedan dan odsustva zbog bolovanja. Kako navodi podnositelj zahtjeva, predmetni popis zaposlenika objavljen je u službenim prostorijama prometnog ureda u kojem se kreću zaposlenici ali i putnici u potrazi za informacijama, a također je objavljen i na Facebook-u, a očito je dospio i u medije budući da su dvije političke stranke na tu temu održale konferenciju za medije. Isto tako, podnositelj zahtjeva navodi kako predmetni popis sadrži ime i prezime zaposlenika, broj odrađenih sati u radne dane, broj odrađenih sati na blagdane, broj sati na godišnjem odmoru, broj sati bolovanja do 42 dana te više od 42 dana, broj prekovremenih sati.

Predmetnom zahtjevu za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka podnositelj zahtjeva prilaže prvu stranicu objavljenog popisa radnika.

Zahtjev podnositelja je osnovan.

Objavom osobnih podataka nisu poštivane odredbe o transparentnosti te poštenoj i zakonitoj obradi osobnih podataka prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (posebice imajući u vidu dostupnost navedenih osobnih podataka većem broju nezainteresiranih osoba te činjenicu da je na isti način omogućena i dostupnost podataka o bolovanju, kao osjetljivih osobnih podataka).  Stoga, uzimajući u obzir sve navedeno osobni podaci na oglasnoj ploči društva objavljeni su bez zakonite (opravdane) svrhe i pravnog temelja, tj. protivno propisima iz područja radnih odnosa, što je dovelo do povrede članaka 5.1., 6.1., 9.1.,12.1., 13.1., i 13.2. Opće uredbe o zaštiti podataka. 

Preuzmite rješenje

Objava osobnih podataka na web stranici državne agencije

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva navodi da je na službenoj web stranici državne agencije objavljena presuda Upravnog suda u Splitu sa njegovim osobnim podacima: imenom i prezimenom te adresom prebivališta.

Prigovor podnositelja se odbija.

U konkretnoj upravnoj stvari, podnositelj je podnio zahtjev za utvrđivanje povrede prava te se po istome postupa sukladno članku 34. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podatakate članku 77. i 78. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Podnositelj zahtjeva pozvao se na članak 156. Zakona o općem upravnom postupku koji nije primjenjiv u konkretnoj upravnoj stvari, jer u konkretnom slučaju postoji zakonska obveza vođenja upravnog postupka i postupanja sukladno gore navedenim propisima/donošenja rješenja za koje su propisani drukčiji rokovi. Stoga se prigovor podnositelja odbija kao neosnovan.

Preuzmite rješenje.

Objava osobnih podataka u dokumentu poslovnog subjekta

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava u kojem podnositelj zahtjeva navodi da je Poliklinika na svojim web stranicama, u dokumentu „Bilješke o poslovanju“ objavila njegove osobne podatke (ime i prezime) u dijelu dokumenta „Popis sudskih sporova u tijeku“.

Zahtjev je osnovan te je Poliklinici izdano službena opomena budući da je kao voditelj obrade svojim postupanjem kršila odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka.

Preuzmite rješenje

X
Skip to content